MULKNI BAHOLASHNING HUQUQIY ASOSLARI, MAQSADLARI VA BOSQICHLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp193-200

Annotasiya

Ushbu maqolada mulkni baholashning huquqiy asoslari, maqsadlari hamda uning bosqichlari haqida qisqacha ma’lumotlar keltirib o’tilgan. O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so’ng mamlakatimizda baholash sohasi rivojlana boshladi va shu bilan birga uning huquqiy asoslari ham yangilanishlar kiritlib, takomillashtirildi. Xususan baholash faoliyatiga oid qonunlar ikki guruhga umumiy va xususiy qonunlarga bo’lib o’rganiladi. Baholash faoliyatini tartibga soluvchi asosiy hujjati “Baholash to’g’risidagi” qonuni, bu faoliyatni rivojlantirish bo’yicha “Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2018 yil 1 iyundagi PQ-3764 qarori hamda yanada takomillashtirish bo’yicha 2019 yil 1 iyuldagi “Baholash faoliyatini yanada takomillashtirish hamda past rentabelli va faoliyat yuritmayotgan davlat ishtirokidagi korxonalarni sotish mexanizmlarini soddalashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” PQ-4381 qarorlariga ham qisqacha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

baholash faoliyati to’g’risidagi qonuni 22 ta modda PQ-3764 huquqiy hujjatlar O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi Yer kodeksi

Bibliografik manbalar

G‘ulomov S.S. (2005) Ko‘chmas mulkni baholash. T.: -Fan.

Graham, R.I., Wilson, K. and Wu, K. (2017) Structure and transcription of the Helicoverpa armigera densovirus (HaDV2) genome and its expression strategy in LD652 cells. Virology Journal, 14 (1).

Leo Gurvits, Rojer Meyerson, Erik Maskin (2003) Нобелевский комитет сопровождает присуждение премии по экономике публикацией статьи, в которой кратко излагаются основные достижения теории, за которую присуждена премия, и приводится чрезвычайно обширный обзор литературы: http://nobelprize.org/ nobel_prizes/economics/laureates/2007/ecoadv07.pdf. См. также: Jackson M. A Crash Course in Implementation Theory // Social Choice and Welfare. 2001. Vol. 18, No 4. P. 655—708; Jackson M. Mechanism Theory // Encyclopedia of Life Support Systems / U. Derigs (ed.). Oxford, UK: EOLSS Publishers.

Nosirov Egamqul Ismailovich, Shovkatov Nodir Ne’matjon o’g’li, Aktamov Bobirjon Mardon o’g’li. (2021) Baholash ishi darslik (1-qism) – T: “NIHOL PRINT” OK.

Qaror (2018) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Baholash xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2018 yil 1 iyundagi PQ-3764. https://lex.uz/docs/-3760277

Qaror (2019) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 01.07.2019 yildagi PQ-4381-son. https://lex.uz/docs/-4399472.

Qonun (2000) O’zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to’g’risida”gi Qonuni. https://lex.uz/ru/docs/-24703?ONDATE=21.04.2021%2000.

Shoha’zamiy Sh.Sh. (2012) “Bozor asoslari” darslik. -T: “fan texnologiya”.

Shoha’zamiy Sh.Sh. (2012) “Mulk nazariyasi, qiymati va narxi” monografiya. -T: “Fan texnologiya”, – 264 bet.

Shoha’zamiy Sh.Sh. (2015) “Mulk nazariyasi, qiymati va narxning nazariy asoslar” tanlangan ma’ruzalar -T: “Iqtisod-moliya”.

To’ychiyev N.J., Mirhoshimov A.M., Plaxtiy K.A. (2017) Ko’chmas mulkni baholash asoslari o’quv qo’llanmasi. «NISO POLIGRAF» – TOSHKENT –. 208 bet.

Yoqubboyev Ilhomjon G’ulomjon o’g’li. (2024). MULKNI BAHOLASHDA TURLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. Miasto Przyszłości, 45, 531–537. Retrieved from https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/2668.

Yoqubboyev Ilhomjon G’ulomjon o’g’li. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: xalqaro ilmiy konferensiyaning ilmiy ishlari to'plami (11 October 2023). Berlin: -2023. 27-soni. – 215 bet. https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/7299.

Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. (1996) Принципы бухгалтерского учета. – М.: «Финансы и статистика», – С. 227.

Шеремет А., Рахман З. (1996) Бухгалтерский учет в рыночном экономике. – М.:«Инфра-М»,. – С. 135.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yoqubboyev, I. (2024). MULKNI BAHOLASHNING HUQUQIY ASOSLARI, MAQSADLARI VA BOSQICHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 193–200. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp193-200