INSON RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp121-128

Annotasiya

Ushbu maqolada inson resurslarini rivojlantirish yo‘nalishlari, usullari, bu borada xorijiy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari, fikrlari o‘rganildi. Shu bilan birga, inson resurslarini rivojlantirishda xorij tajribasi tahlil qilindi. Mamlakatimizda inson resurslarini rivojlantirish bo‘yicha muammolar aniqlanib, ularning yechimiga olib boruvchi ilmiy asoslangan xulosa va takliflar berildi.

Kalit so‘zlar:

inson resurs kapital ta’lim kasb

Bibliografik manbalar

Abdurahmonov Q.X. (2019) Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. – T.: Mehnat nashriyoti, -204 b.

Akbarov Axral Maxmudovich, Shakirova Nigora Axralovna (2019) Kadrlar salohiyatini innovasion rivojlantirish modeli (Yaponiya tajribasi misolida) "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel.

Bakieva I.A. (2011) "Inson resurslari iqtisodiyoti" fani (o'quv qo'llanma). – T.: TDIU, -17 b.

Bekker G. (1993) Inson kapitali (kitobning boblari). Inson kapitaliga investitsiyalar tushumiga ta'siri. AQSh: Iqtisodiyot, siyosat, mafkura, - № 11.

Djuraeva, G. (2023). Zamonaviy korxonalarda inson resurslarini boshqarishning muammolari. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(3), 223–228. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a34

Erkaeva G.P. (2023) "Inson kapitalini rivojlantirishning xorijiy tajribalari". https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/download/321/30

Farmon (2022) O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning "2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. 01.02.2022

Oripova Z.D. (2014) Xitoyda inson kapitaliga investisiyalarni yo'naltirish// zamonaviy ta'lim / Sovremennoe obrazovanie, №6,3-8 b. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi; Oʻzbekiston Respublikasi Kambagʻallikni qisqartirish va bandlik vazirligi rasmiy web sahifasi ma'lumotlari https://siat.stat.uz/reports-filed

Schultz, T. W. (1961) Investment in Human Capital / T.W. Schultz // The American Economic Re-view. Vol. 51. Pр. 1–17

Xudoyberdieva G. (2023) Ta'lim tizimida inson resurslarini boshqarishning o'ziga xos jihatlari // SAI. №Special Issue 13. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/talim-tizimida-inson-resurslarini-bosh-arishning-ziga-hos-zhi-atlari.

Абросимов Н.В. (2012) Зарубежный опыт инновационного развития кадрового потенциала организации // Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия I. Экономика и управление, - №1. – С.46.

Генкин Б.М. (2000) Экономика и социология труда: учеб. для студ. вузов / 2-е изд., испр. и доп. –М.: НОРМА; ИНФРА-М, - 400 с.

Соловова Н.В., Гагаринская Г.П., Калмыкова О.Ю., Васяйчева В.А., Новоселова О.В. (2019) Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / Н.В. Соловова [и др.]. – Самара: Изд-во Самарского университета, – 3 с.

Якимчук С.В. (2015) Развитие человеческого капитала: региональный аспект // Економiчний часопис-XXI. №1-2(1). - С. 20-23

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Saidaxmedov, T. (2024). INSON RESURSLARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 121–128. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp121-128