XORIJIY MAMLAKATLARNING ISHSIZ YOSHLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI TAJRIBALARI VA ULARNING YURTIMIZDA QO‘LLANILISHI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp69-74

Annotasiya

Ushbu maqolada ishsiz yoshlarni ish bilan samarali bandligi ta’minlash, ularni iqtisodiy-ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash masalalari, yoshlarni tadbirkorlikka yo‘naltirish va bu borada xorijiy davlatlar tajribalari, olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari tahlil qilindi. Natijada ishsiz yoshlarni bandligini ta’minlash bo‘yicha xorij tajribalari o‘rganilib, ularni mamlakatimiz iqtisodiyotiga joriy qilish istiqbollarni ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar:

yoshlar ish bilan bandlik raqobatbardoshlilik doimiy ish o‘rinlari salohiyat

Bibliografik manbalar

Mirzakarimova M. (2017). Ta'lim xizmatlari bozori va mehnat bozorini muvofiqlashtirish yoshlar bandligi omili sifatida // Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral.

Nabiev Olimjon Abdisalomovich (2020) Yoshlarning beqaror ish bilan bandligiga ta'sir etuvchi omillar –T.: "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi", – 114-117 b.

The World Bank (2012) Constructing Knowledge Societies Mew Challenes for Tertiary Education. Wash., DC: The World Bank.

Xolmo'minov Sh.R., Xomitov K.Z. (2020) Qishloq yoshlarini ish bilan ta'minlashning samarali tashkiliy mexanizmlari ta'sirini aniq sotsiologik baholash // iqtisod va moliya jurnali. 1 son, 86-95 betlar

Youth employment. www.fao.org/rural-employment/work-areas/youthemployment/en/

Zikriyaev Zokir Mamirovich (2018) Xorijiy mamlakatlarning ishsiz yoshlar raqobatbardoshligini oshirish borasidagi tajribalari "Iqtisodiѐt va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust.

Абраамова Е.М., Верхаповская Ю.Б. (2006) Работадатели и выпускники вузов на рынке труда: взаимные ожидания// социологические исследования. - №4. –с.1-22

Беглова Е.И. (2010) Безработица молодёжи: первоочередная проблема современного рынка труда.// Экономические науки. №11, с. 172-176.

Волков А.М. (2015) Шведская модель: сохранилась она или нет? Тезисы доклада к заседанию Ученого совета ИМЭМО РАН 25 февраля.

Ермолаева С.Г. (2015) Рынок труда: учебное пособие / С.Г. Ермолаева.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, -108 с

Зерчанинова Т.Е. (2011) Выпускники профессиональных образовательных учреждений и рынок труда. URL:http://chinovmir.vapa.ru/modern/.

Одегов Ю.Г. (2015) Экономика труда: учебник – Москва : Альфа-Пресс.

Попова Т.Н. (2011) Структурный дисбаланс системы занятости в регионе // Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. №5.

Родионова Е.В. (2011) Инновационный подход к управлению персоналом.// Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. №5

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Komilova, S. (2024). XORIJIY MAMLAKATLARNING ISHSIZ YOSHLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI TAJRIBALARI VA ULARNING YURTIMIZDA QO‘LLANILISHI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 69–74. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp69-74