KAPITAL BOZORIDA INVESTORLARNING FAOLLIGINI OSHIRISHDA FOND INDEKSLARINING O‘RNI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp49-57

Annotasiya

Maqolada kapital bozoriga investorlarni keng jalb etishda fond indekslarining mohiyati va ularni hisoblash usullari atroflicha tahlil etilgan hamda ularga ta’sir etuvchi omillar o‘rganilgan. Shuningdek, aksiyalar savdosini rivojlantirishda fond indekslarining ahamiyati, ularning daromadlilik darajasini savdo jarayonlariga ta’siri bayon etilgan.

Kalit so‘zlar:

kapital bozori fond birjasi aksiya obligatsiya investor

Bibliografik manbalar

Afego P.N. (2017) Effects of changes in stock index compositions: A literature survey //International Review of Financial Analysis. – Т. 52. – С. 228-239.

Dow Jones (2024) Companies Sorted by Weight. Slickcharts. Retrieved February 26.

Elmirzayev S., Muxamеdov F., Abdikarimova D., Karimov A. (2023) Moliya bozori va birja ishi: Darslik–T.: ОOO«DIADEMA NUR SERVIS» 520 b.

Elmirzayev S., Shavkatov N., Sherkuziyeva N., Karimov A., Abduraximova D., Omonov S. (2023) Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar: Darslik – T.: « Diadema nur servis » ОOO. – 412 b.

Eshov M. (2020) O‘zbekiston fond bozoriga covid-19 koronavirus pandemiyasi ta’sirining ekonometrik tahlili //Ekonomika i innovatsionnыe texnologii. – 2020. – №. 5. – S. 236-243.

Giot P. (2005) Relationships between implied volatility indices and stock index returns //Journal of Portfolio Management. – Т. 31. – №. 3. – С. 92-100.

Kadirova, R., & Karimov, A. (2022). The role of investments in the development of uzbekistan economy. Архив научных исследований, 4(1).

Maxkamova G. va Tuxtasinov M. (2023), “TOShKENT” Respublika fond birjasi uzbekistan composite index (UCI) indeksining tahlili, 5-bet (uzse.uz)

Shoxa’zamiy Sh.Sh. (2007) Moliya bozori va qimmatli qog‘ozlar. Darslik //T.: Iqtisod-moliya. – 2007. – T. 474.

Tsaih R., Hsu Y., Lai C. C. (1998) Forecasting S&P 500 stock index futures with a hybrid AI system //Decision support systems. –Т. 23. – №. 2. – С. 161-174.

Каримов, А. (2023). Фонд бозоридаги акциялар савдоси жараёнларида молиявий технологиялар. Страховой рынок Узбекистана, 1(5), 57-60.

Маляров А.Н., Герасимова Е.А. (2015) Портфель малой капитализации, имитирующий рыночный индекс //Вестник СамГУПС. – №. 2-2. – С. 60-64.

Шерстянкина Н.П. (2007) Модели и методы анализа способов расчета фондовых индексов : дис. – Иркутск.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Karimov, A. (2024). KAPITAL BOZORIDA INVESTORLARNING FAOLLIGINI OSHIRISHDA FOND INDEKSLARINING O‘RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 49–57. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp49-57