O‘ZBEKISTON SOLIQ MA’MURCHILIK METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI ( ILG‘OR XORIJIY DAVLATLAR MISOLIDA)

Mualliflar

  • Botir Mukimov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp26-32

Annotasiya

Maqolada soliq ma’muriyatchiligi metodologiyasi har qanday soliq tizimining muhim jihati bo‘lib, uni doimiy ravishda takomillashtirish soliqlarning samarali undirilishi, ularga rioya etilishi va adolatliligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu мақолада soliq ma'muriyatchiligi metodologiyasida duch keladigan asosiy muammolarni ko'rib chiqadi va takomillashtirish strategiyasini taklif qiladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun soliq ma'muriyatchiligi metodologiyasini takomillashtirish bo'yicha bir qancha strategiyalar taklif etiladi. Mazkur muammolarni hal qilish va taklif qilingan strategiyalarni amalga oshirish orqali soliq ma'muriyatlari ularning samaradorligini oshirishi, ixtiyoriy rioya etilishini rag'batlantirishi va daromadlarni yig'ishni optimallashtirishi mumkin. Soliq ma'muriyatchiligining takomillashtirilgan metodologiyasi iqtisodiy o'sishni va barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi adolatli va samarali soliq tizimini yaratishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar:

soliq ma’muriyatchiligi metodologiyasi soliq ma’muriyatchiligi yer yer solig‘i ko‘chmas mulk mahalliy byudjet mahalliy byudjet daromadlari

Bibliografik manbalar

Carlos Silvani and Katherine Baer. (1997) Designing a Tax Administration Reform Strategy: Experiences and Guidelines, IMF. 36 pages.

Dhiman Chowdhury. (2001) Tax Administration, Control & Performance. // Advanced Issues in Taxation, April. https://www.researchgate.net/publication/350787314.

Edidiong Bassey, Emer Mulligan, Adegboyega Ojo. (2022) A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. // Government Information Quarterly, Volume 39, Issue 4, October. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0740624X22000909

Ибрагимов Б.Б. (2019) Пути совершенствовании налогового администрирования в Республике Узбекистан// XI Международной научно-практической конференции. Г.Нурсултан (Казахстан), “Инновatsiонная экономика: глобальные и региональные тренды..Б. 193-195.

Нормурзаев U. (2021). Анализ эффективности налоговых льгот и преференций в поддержке определенных секторов с целью дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности в Узбекистане. Economics and Education, (6), 82–86. https://doi.org/10.55439/ECED/vol_iss6/a285

Нормурзаев У.Х. (2014) Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли//Экономика и финансы (Узбекистан). №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/i-tisodiyotni-tartibga-solishda-soli-imtiyozlarininig-a-amiyati-va-byudzhet-daromadlarini-shakllantirishdagi-roli

Нормурзаев Умид Холмурзаевич (2020) Солиқ имтиёзлари орқали иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш сиёсати // Экономика и финансы (Узбекистан). №4 (136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soli-imtiyozlari-or-ali-i-tisodiyot-tarmo-lari-amda-so-alarida-tizimli-tarkibiy-islo-otlarni-llab-uvvatlash-siyosati.

Нормурзаев, У. (2021). Пути эффективного использования налоговых льгот для поддержки предпринимателей. Экономика и инновационные технологии, (4), 355–362. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/ economics_and_innovative/article/view/11954

Нормурзаев, У. (2022). Хукуматимиз томонидан солиқ маъмурчилиги бўйича 2018-2022 йилларда амалга оширилган солиқ ислоҳотлари натижалари. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 10(5), 325-330.

Нормурзаев, У. (2023). Солиқ имтиёзлари бериш тартибини такомиллаштириш масалалари. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(1), 334–339. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss1/a51

Нормурзаев, У. (2023). Солиқ имтиёзлари бериш тартибини такомиллаштириш масалалари. Economics and education, 24(1), 334-339.

Нормурзаев, У. (2023). Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида молия бозорининг долзарб муаммолари тадбиркорликни тенг рақобат шароитларини яратиш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш йўлари. https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19032

Нормурзаев, У. (2023). Яширин иқтисодиётни камайтиришда солиқ органларининг аҳамияти. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 215–221. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/66

Нормурзаев, У. Х. (2021). 2021 йилдаги солиқ маъмурчилиги ҳамда солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан. Интернаука, (6-2), 99-100.

Погорлецкий, А.И., & Кешнер, М.В. (2020) Цифровизatsiя и налогообложение: опыт стран Европейского союза. Финансы, (11), 58-64.

Смит А. (1935) «Исследования о природе ипричинах богатства народов» –М.: Т-2 -588-589 с.

Спиридонов А.А, Спиридонов П.А, Никольская Ю.П. (2010) Налоги и налогообложение: Учебное пособие Москва: МГУП.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Mukimov, B. (2023). O‘ZBEKISTON SOLIQ MA’MURCHILIK METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI ( ILG‘OR XORIJIY DAVLATLAR MISOLIDA). Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 26–32. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp26-32