HUDUDLARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI HISOBLASHDA GAT TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Mualliflar

  • Aliya Axmediyeva
  • Zulхumor Fazliddinova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp5-12

Annotasiya

Ushbu maqolada hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariya va amaliy jihatlari o’rganilgan. Namangan viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish ko‘rsatkichlari va dinamikasining o‘zgarish tendensiyalarini GAT texnologiyalaridan foydalanilgan holda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

raqamli texnologiyalar geografik axborot tizimlari diversifikatsiya tabiiy-geografik ekspert baholash metodlari grafikli va mavzuli ma’lumotlar

Bibliografik manbalar

Ibraimova A.A. (2020) Sotsial-iqtisodiy kartografiya:o‘quv qo‘llanma. –Toshkent: Tafakkur tomchilari. -306 b.

Murojaatnoma (2020) O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis va xalqimizga Murojaatnomasi. 29.01.2020. Elektron manba:https://president.uz/uz/lists/view/4057

Ибадуллаев Д.И. (2022) Ҳудудий иқтисодиётни ривожлантиришда инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланиш (Хоразм вилояти мисолида). Ургенч. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, б. 9.

Рахимова М.Р. (2021) Минтақа рақобатбардошлигини оширишда экологик-иқтисодий механизмларни такомиллаштириш; Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, б 11.

Садыков А.М. (2005) Основы регионального развития: теория, методология, практика. – Ташкент: – 223 с.

Саушкин Ю.Г., Баранский Н.Н. (1987). Экономическая и социальная география в СССР. История и современное развитие. 2-е изд. М.,

Тикунов В. С., Капралов Е. Г., Заварзин А. В. и др. (2005) Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учебн. пособие / Под ред. В. С. Тикунова. –М.: Академия, –560 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Axmediyeva, A., & Fazliddinova, Z. (2023). HUDUDLARNI IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI HISOBLASHDA GAT TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 5–12. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp5-12