O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA O‘RTA MUDDATLI INFLYATSION TARGETLASH REJIMIGA O‘TISHNING AHAMIYATI

Mualliflar

  • Uktam Jiyanov
    O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
  • Durdonaxon To‘lqunova
    O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Annotasiya

Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasining o‘rta muddatli davrda inflyatsiyani pasaytirib, iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan inflyatsion targetlash rejimiga o‘tishining mamlakatdagi holati, bu maqsad yo‘lida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi amaliy tajribalar to‘g‘risida tahlillar keltirilgan. Shuningdek, mamlakatimizning yaqin istiqbolida inflyatsiyaning yuqori ko’rsatkichlarini pasaytirish va uni rivojlangan mamlakatlar darajasiga yetkazishga qaratilgan choralar samaradorligi bo’yicha ilmiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar:

pul massasi monetar siyosat pul-kredit siyosati inflyatsion kutilmalar foiz stavkasi narxlarning barqarorligi ta’minlash

Bibliografik manbalar

Bernanke, Ben S., and Frederic S. Mishkin. (1997) “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?” Journal of Economic Perspectives, 11 (2). Frederic S. Mishkin. (2001) “Inflation targeting” // Graduate School of Business, Columbia University and National Bureau of Economic Research. URL: https://notendur.hi.is/ajonsson/ kennsla2013/01ENCYC.pdf Orphanides A. (2009) “Reflections on inflation targeting” // Speech at the 6th Norges Bank Monetary Policy Conference on Inflation targeting twenty years. URL: www.norges-bank.no/en/about/Research/Conferences/2009-The-6th-Norges-Bank-MonetaryPolicy-Conference/ Баҳриддинов В.А. (2019) Инфляцион таргетлаш сиёсатинининг хусусиятлари ҳамда уни ўзбекистонда жорий этиш истиқболлари. // Ўзбекистон республикаси ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инновацион ривожланиш истиқболлари [Электрон тўплам]. –Т.: «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журналининг махсус сони.

Якубова Ш.Ш. (2019) Таргетирование инфляции – современное направление совершенствования денежно-кредитной политики. “Инновацион иқтисодиёт шароитида банк-молия тизимини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. 28 сентябрь.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Jiyanov, U., & To‘lqunova, D. (2023). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA O‘RTA MUDDATLI INFLYATSION TARGETLASH REJIMIGA O‘TISHNING AHAMIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 36–41. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/8