РАҚАМЛИ ИҚТИСOДИЁТГА ЎТИШ ШАPOИТИДА ИНВЕСТИЦИOН МЕXАНИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp699-707

Annotasiya

Мақолада иқтисодий ислоҳотлар даврида миллий иқтисодиётнинг
тармоқ таркибини ўзгаришига асосий капиталга йўналтирилган инвестицияларнинг
молиялаштириш манбалари бўйича хамда технологик, тармоқ таркиби билан боғлиқ
бўлган инвестицион механизмнинг таъсири тадқиқ этилган

Kalit so‘zlar:

миллий иқтисодиёт техник-технологик ривожланиш тармоқ таркиби инвестиция асосий капитал технологик таркиб трансформация молиялаштириш манбалари давлат бюджети хорижий инвестиция аҳоли маблағлари тижорат банклар кредити хўжалик механизми самарадорлик

Bibliografik manbalar

Solow Robert (1957) M/ technical Change and the Aggregate Production Function // Review of economics and statistics. - №39 (3). -P.312-320.

Абдуллаев О.А., Джуманиязов Ш.Р. (2019) Ўзбекистондп рақамли иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишга таъсири ва улардан самарали фойдаланиш йўллари. Рақамли иқтисодиёт: иқтисодий ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш истиқболлари: Республика илмийамалий анжумани илмий мақолалари ва маърузалари тўплами. –Т.: ТДИУ, – Б.9.

Вахабов А.В., Зайнитдинова У. (2011) Барқарор иқтисодий ўсиш омиллари. Бозор, пул ва кредит Ж-ль. №6.-Б. 40.

Глазьев С.Ю. (2016) Экономика будущего. Есть ли у России шанс? - М.: Книжный мир, - С. 141.

Жўраев Т., Маматов А. (2019). Иқтисодиёт назарияси (Дарслик). –T.: М.Г.ХТИ, - 650 бет.

Кан Р. (2004) Связь инвестиций домохозяйств ибезработици/ Р.Кан.-М.: Юнити-М., - 228 с.

Касьяненко Т.Г. (2009) Инвестиции. – М.: Эксмо, - С. 59.

Кейнс, Д. М. (1992) Общая теория занятости, процента и денег / Д. М. Кейнс //Т. 2. – М.: Эконов,. – С.128.

Мирзиёев Ш.М. (2021) «Янги Ўзбекистон» газетаси бош муҳарририга берган интервьюси. https://daryo.uz/k/2021/08/17/.

Мирзиёев Ш.М. (2021) Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент. “Ўзбекистон нашриёти”, 464 бет.

Тўплам (2021) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Йиллик статистик тўплами. 2010-2018 йиллар. –Б 228., Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати 2021 йил. –Б.146.

Тўплам (2021) Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси. Йиллик статистик тўплами. 2010-2018 йиллар. –Б 229., Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати 2021 йил. –Б. 147.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Эркаев, А. (2024). РАҚАМЛИ ИҚТИСOДИЁТГА ЎТИШ ШАPOИТИДА ИНВЕСТИЦИOН МЕXАНИЗМНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 699–707. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp699-707