QAYTA IJARAGA OLISH UCHUN ASOSIY VOSITALARNI SOTISH HISOBI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp182-191

Annotasiya

Ushbu maqolada MHXS bo‘yicha qayta ijaraga olish uchun asosiy vositalarni sotish hisobi tartibi ko‘rsatilgan. Ushbu mavzuni muammosi shundan iboratki, sotib va qayta ijaraga olish masalasi O‘zbekiston amaliyotida hozir qo‘llanilmaydi va bizning amaliyotimizda yangi hisoblanadi. Mualliflar maqolada bu masalani misollar va buxgalterlik yozuvlar bilan batafsil ko‘rsatib chiqqanlar. Keltirilgan jadvallar mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan. Moliyaviy holat va foyda va zararlar va boshqa umumiy daromadlar to‘g‘risidagi hisobotlar qisgartirilgan shaklda xalqaro amaliyotida qo‘llaniladigan shakllardan olingan. Masalani ochib berish uchun buxgalteriya hisobining ikki yoqlama usulidan foydalanilgan. Mualliflarning ilmiy va amaliy hissasi shundan iboratki muammoni o‘zbek sharoitiga moslashtirildi, jadval va hisobot shakllarida buxgalterlarga tanishtirdi.

Kalit so‘zlar:

qayta ijaraga olish uchun sotish sotuvchi-ijarachi xaridor-ijaraga beruvchi sotuvchi-ijarachida aktivga qolgan huquqi xaridorga bergan aktivga huquqi

Bibliografik manbalar

IAS (2015) МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Приложение №8 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 №217н.

АССА ДипИФР (2018) Учебное пособие АССА ДипИФР. – М.: – 612 с.

Бердичевская В.О. (2017) Трансформация финансовой отчетности в МСФО: учебное пособие / В.О.Бердичевская; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, – 204 с.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Приложение №5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2016 №98н.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2016 №111н.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Приложение №1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2016 №98н.

Тетерлева А.С. (2016) Международные стандарты финансовой отчетности: [учеб. пособие] / А.С.Тетерлева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, – 176 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Muxametov, A., Matrasulov, B., Chorshanbiyev, U., & Abduvoxidov, A. (2024). QAYTA IJARAGA OLISH UCHUN ASOSIY VOSITALARNI SOTISH HISOBI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 182–191. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp182-191