YENGIL SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARODORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp165-173

Annotasiya

Maqolada auditorlik faoliyatini tashkil etishda axborot dasturiy ta’minotning ahamiyati ochib berilgan, xususan, ichki audit maqsadlari uchun tahliliy amallardan foydalanish, bunda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida mamlakatimiz to‘qimachilik va tikuv-trikotaj korxonalarida iqtisodiy tahlilni tashkil etish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar:

auditorlik faoliyati ichki audit tahliliy amallar dasturiy ta’minot xorijiy kompyuter dasturlar auditni avtomatlashtirish bo‘yicha milliy dasturlar

Bibliografik manbalar

Dusmuratov R.D. (2003) Audit asoslari. Darslik. –T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. -612 b.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentabrdagi «O‘zbekiston Respublikasida Auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3946-son. https://lex.uz/docs/3914502

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son. https://lex.uz/docs/5841063 .

Ilhomov Sh.I. (2018) Audit. Darslik. - T.: Iqtisodiyot.

Karimov N.F. (2006) Tijorat banklarida ichki audit. Monografiya. T.: Fan. № 5, sentabr-oktabr.

Prodanova N.A. (2006) Внутренный аудит, контроль и ревизия. – М.: Налог Инфо, с. 42.

Seth Rosensweig. Robotic Process Automation (RPA): A primer for internal audit professionals. https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cyber security-riskregulatory/library/robotic-process-automation-internal-audit.html

Tulaev M.S. (2021) Auditda muhimlik darajasini aniqlash metodikasini rivojlantirish. «Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar» ilmiy elektron jurnali.

Xasanov B.A., Aliboev Z.A., Zokirova M.Sh. (2003) Ichki auditni avtomatlashtirish asoslari. - T.: Fan, 162 b.

Xusainov Sh.A., Kushmatov J.M. (2021) Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ichki auditni takomillashtirish. "Science and Education" Scientific Journal. August 2021 / Volume 2 Issue 8. https://cyberleninka.ru/article/n/ra-amli-tehnologiyalarni zhoriy etish orqali ichki auditni takomillashtirish.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Maxmudov, A. (2024). YENGIL SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARODORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 165–173. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp165-173