MARKETING ASOSIDA TURISTIK XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp155-164

Annotasiya

Bugungi kunda jahonda turizm sohasini yanada rivojlantirish, uning makroiqtisodiy ko‘rsatkichlardagi ulushini oshirish, mamlakat hududlarida aholini yangi ish o‘rinlari bilan ta’minlash maqsadida turistik-rekreatsiya ob’ektlaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirishga asos yaratadigan ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu jihatdan mazkur maqolada mamlakat hududlarida turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishda marketing yondashuvining o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

turizm turistik soha turistik industriya turistik marketing turistik mahsulot

Bibliografik manbalar

Fаrmоn (2023) О‘zbеkistоn Rеsрublikаsi Рrеzidеntining 2023 уil 11 sentabrdagi РF-158 sоnli “О‘zbеkistоn-2030” strаtеgiуаsi tо‘g‘risidаgi fаrmоni

Трусова Наталья Митрофановна, Трофимова Ирина Александровна (2017) Методики классификации туристских ресурсов на примере Кемеровской области // Вопросы науки и образования. 2017. №11 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodiki-klassifikatsii-turistskih-resursov-na-primere-kemerovskoy-oblasti (дата обращения: 25.02.2024).

Leiper N. (1979) The framework of tourism: Towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry//Annals of tourism Research. №6 (4) P/390-407.

Pearce D. (1989) Tourism development. Цит.по: Машкович Е.А. Оценка понятия «Туристическая дестинация» в контексте современной туристики//Известия Иркутской государственной экономической академиии. Иркутск: ИГЕА, 2007.С.89. Ergashxodjaeva, Sh. (2022). Цифровой маркетинг как инструмент развития сферы туризма. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/1366

Волков С.К. Генезис туристического маркетинга как области научного знания в теории маркетинга // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2018.№ 4. S. 33-46. DOI: 10.21603/2078-8975-2018-1-33-46

Алимова, Машхура (2022) “Ҳудудий туризм бозорида интеграциялашган маркетинг концепциясини амалга ошириш йўналишлари: назария ва амалиёт” “Экономика и туризм” международный научно-инновационной журнал 3.5.

Зубкова М.С. (2011) Задачи маркетинга как системы на предприятиях туристского бизнеса // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zadachi-marketinga-kak-sistemyna-predpriyatiyah-turistskogo-biznesa (дата обращения: 25.02.2024).

Nurmuxammedova, Muxtabar Xasanovna, and Akmal Abdulazizovich Abduvoxidov. "TURISTIK KLASTERLARNI YaRATISh VA RIVOJLANTIRIShNING NAZARIY ASOSLARI." Jurnal Innovatsii v Ekonomike 4.6 (2021).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Matkuliyeva, S., & Begimqulov, J. (2024). MARKETING ASOSIDA TURISTIK XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY JIHATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(2), 155–164. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp155-164