TIJORAT BANKLARI MARKETING STRATEGIYASINING NAZARIYASI VA ASOSIY YO'NALISHLARI

Mualliflar

  • Nigora Tadjibaeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp499-506

Annotasiya

Mazkur maqolada zamonaviy sharoitlarda tijorat banklarining innovatsion marketing strategiyasining zaruriyati, asosiy yshnalishlari, amalga oshirish mexanizmlari tahliliga asoslanib uning samaradorligini oshirish yo‘llari ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, mazkur yo‘nalishdagi xorijiy va milliy tadqiqotchilarning xulosalari va tijorat banklarining mizojlarni jalb yutish yo‘nalishidagi strategiyasi o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar:

tijorat banki marketing innovatsion marketing bank marketingi marketing strategiyasi

Bibliografik manbalar

Porter M.E. (1987) From Competitive Advantage to Corporate Strategy // Harvard Business Review, May/June, pp 43-59.

Turkes Mirela Catalina (2010) CONCEPT AND EVOLUTION OF BANK MARKETING

Иванова Ю.В. (2021) Маркетинг банковских инноваций как важнейшая составляющая инновационной стратегии коммерческого банка [текст] / Ю.В. Иванова // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – № 30. – С. 156-164.

Ламбен Ж.Ж. (1996) Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 231-ст.

Указ (2022) Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы” 27-цель.

Цыганкова В.Н. (2018) Банковский маркетинг в современных условиях развития экономики России [текст] / В.Н. Цыганкова, Е.М. Гузева // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – № 3. – С. 96-99.

Эргашходжаева Ш.Д. (2014) Инновацион маркетинг. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, Иқтисодиѐт, –177 бет.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tadjibaeva, N. (2024). TIJORAT BANKLARI MARKETING STRATEGIYASINING NAZARIYASI VA ASOSIY YO’NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 499–506. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp499-506