МЕҲНАТ БОЗОРИДА КАДРЛАР СИЁСАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Mualliflar

  • Шоира Маматкулова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp392-397

Annotasiya

Ушбу мақолада мамлакатимизда замонавий бозор иқтисодиётини шакллантириш шароитида етишиб чиқаётган кадрларни ўз эгаллаган соҳалари бўйича бандлигини таъминлашдаги қатор муаммоларга эътибор қаратилган. Шунингдек, қайд этиш лозимки, интеллектуал ва меҳнат ресурслари салоҳиятидан самарали фойдаланиш билан боғлиқ бўлган муаммолар ҳам хозирги кунда ўз ечимини кутиб турган муаммолардан эканлиги қайд этилган. Мазкур муаммоларни ҳал қилиш орқали кадрлар бандлигини янгича замонавий усулда таъминлаш ҳамда ижтимоий муҳофаза қилиш ва меҳнат бозори муносабатларини самарали ошириш зарурияти буйича таклиф ва мулоҳазалар берилган.

Kalit so‘zlar:

иқтисодиёт давлат меҳнат аҳоли иш билан бандлик

Bibliografik manbalar

Jalolovna M.S. (2020). Features of the development of the marketing strategy of the enterprise. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(2), 6194-6205;

Mamatkulova Sh. J. (2021). The role and importance of marketing tools in improving the efficiency of manufacturing enterprises. Archivist, 7(2 (56));

Mamatkulova Sh.J. PROBLEMS OF THE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN THE FORMATION OF THE INNOVATIVE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Journal of Hunan University(Natural Sciences). Vol. 49. №. 10. October 2022.

Mamatkulova Shoira Jalolovna. “Features of the development of the marketing strategy of the enterprise”. European Journal of Molecular and Clinical Medicine 7.2 (2020): 6194-6205;

Ozodbek Jumakulov. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IS ONE OF THYe MAIN FACTORS OF SUSTAINABLE YeCONOMIC GROWTH. Vol. 21 No. 3 (2022): Journal of Academic Leadership

Ozodbek Jumakulov. WAYS TO IMPROVE THYe FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIYeS OF YeNTERPRISES. Vol. 21 No. 3 (2022): Journal of Academic Leadership

Абдуғаниев А., Толаметова З. (1998) Ўзбекистоннинг меҳнат салоҳияти. Т.: «Меҳнат»,. 96 б.

Абдурахманова К.Х., Одегова Ю.Г. (2009) Рынок труда. Учебное пособие. Под общей редакцей д.э.н., проф. Абдурахманова К.Х., д.э.н., проф. Одегова Ю.Г. – Т.: ТФ РЭА, - 384.

Абдураҳмонов Қ.Х. (2019) Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт / Дарслик. Қайта ишлан ган ва тўлдирилган 3-нашри. – Т.: ЎзФА «FAN» нашриёт давлат корхонаси, – 592 б.

Вахабов А.В., Таджибаева Д.А., Хажибакиев Ш.Х. (2011) Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар. Ўқув қўлланма. –Т.: Молия, -708 б.

Кейнс Дж.М. (1999) Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс/.- М.: Гелиос,. - С.112.

Маматкулова, Ш. Ж. (2020). Место и роль маркетинговых исследований в маркетинговой деятельности промышленных предприятий. Архивариус, (8 (53)), 48-51.

Маматкулова, Ш. Ж. (2022). Инновацион шароитда корхонада маркетинг комплексини самарали ташкил этиш. Журнал Инновации в Экономике, 5(2).

Маматкулова, Ш.Ж. (2021). Инновацион иқтисодиёт шароитида аҳоли бандлигини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни. Журнал Инновации в Экономике, 4(2).

Маршалл А. (1984) Принципы экономической науки. – М.: «Прогресс». –Т.3. – С. 56.

Расулова Д.В. (2010) Ишчи кучи миграцияси ривожланишининг назарий асослари. –Т.: Молия, 276 б.

Рикардо Д. (1961) Сочинения – М., –С. 25–30.

Ткаченко А.А. (2000) Занятость и экономика: политика государства в переходный период. - М. ООО. «Информграф», - С. 215

Тоғаев Б.Э. (2004) Ялпи ишчи кучи, унинг таркиби ва бандлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари: иқт. фан. ном дисс. автореферати. –Т., -22 б.

Худойбердиев З.Р. (1997) Занятость трудоспособного населения сельской местности Узбекистана и влияние на нее малого и частного предпринимательства: Автореф… дисс. канд. экон. наук. -Т., - 23 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Маматкулова, Ш. (2024). МЕҲНАТ БОЗОРИДА КАДРЛАР СИЁСАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 392–397. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp392-397