МАЖБУРИЯТЛАРНИ ТАН ОЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Mualliflar

  • Чарос Жаббарова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp345-351

Annotasiya

Ушбу мақолада мажбуриятларни тан олиш ва баҳолаш масалалари, жумладан, баҳоланган мажбуриятларни тан олиш, баҳолаш ва бухгалтерия ҳисобида акс эттириш бўйича ўрганишлар келтирилган, ўрганиш натижаларига кўра хулосалар шакллантирилган.

Kalit so‘zlar:

мажбурият узоқ муддатли ва жорий мажбурият аниқ мажбурият ноаниқ мажбурият баҳоланган мажбурият

Bibliografik manbalar

Абдусаломова Н.Б., Козимжонов А (2021). Қарз мажбуриятларининг вужудга келишининг ўзига хос жиҳатлари. –Т.: “Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида бухгалтерия ҳисоби, аудит, таҳлил ва назорат тизимларини такомиллаштириш масалалари”мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. Тошкент, 2021 йил 15 октябр. 28-32 бетлар.

Қоидалар (2002). Ўзбекистон Респтубликаси Молия вазирининг 2002 йил 27 декабрдаги 140-сон буйруғига 1-сон ИЛОВА. https://lex.uz/docs/821320#4196995

Қонун (2016). Ўзбекистон Республикаси “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири). 2016 йил 13 апрел. ЎРҚ-404-сон. https://lex.uz/acts/2931253

Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д (2002). Принципы бухгалтерского учета. / пер.с анг. А.В.Чмеля, Д.Н.Исламгулова; под. ред. проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, – 495 с.

Очилов Ф.Ш (2022). Мажбуриятлар ҳисоби ва аудитини такомиллаштириш. И.ф.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. -Т.: - 26 б.

Стандарт (2002). Ўзбекистон Республикасининг 21-сонли «Хўжалик юритувчи субъектларнинг молия-хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ҳисоботлар режаси ва уни қўллаш бўйича йўриқномани тасдиқлаш тўғрисида»ги бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти. https://lex.uz/acts/417624

Стандарт (2022). 37-сон Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти (БҲХС) « Баҳоланган мажбуриятлар, шартли мажбуриятлар ва шартли активлар» https://lex.uz/uz/docs/6312360

Ташназаров С.Н (2016). Корхона мажбуриятларини бухгалтерия балансида акс эттиришни такомиллаштириш. – Т: “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. №5., -10 б.

Туйчиев А.Ж (2011). Мажбуриятлар бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилининг назарий-методологик муаммолари. Дис. ... иқт.фан.док-ри. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. – Т.: -316 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Жаббарова, Ч. (2024). МАЖБУРИЯТЛАРНИ ТАН ОЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 345–351. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp345-351