MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA ISHLAB CHIQARISHGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mualliflar

  • Dilobar Ruziyeva
  • Asal Nazarova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp126-134

Annotasiya

Ushbu maqolada xorijiy investitsiyalarning sanoat ishlab chiqarishdagi o’rnining dolzarbligi, investitsiyalarning iqtisodiyotga ijobiy ta’siri, iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari, investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg‘or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi yo‘nalishlari, O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalar samaradorligi tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

nvestitsiya FDI (to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar) iqtisodiy integratsiya investor investitsiya loyihasi

Bibliografik manbalar

Adam Hayes, (2022). Direct Foreing Investment (FDI): What it is, Types, and Examples.

Qaror (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-dekabrdagi “O‘zbekiston respublikasining 2023-2025-yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-459-son qarori

Ro‘ziyeva Dilobar Isomjonovna (2023) “Raqobat strategiyasi” (Darslik). – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 53-bet.

Wang H., Liang P., Li H., Yang R. (2016) “Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk” // Procedia Computer Science 91 122 – 130 p.

Барабанова И.Ю. (2013) “Механизмы и методы финансирования инвестиционных проектов предприятия” // Вестник университета. –М.: – №4. 35-40 с.

Ғозибеков Д. (1999) Инвестиция нима дегани? Бозор, пул ва кредит. W 9.40 б.

Гудель Ю.В. (2009) “Управление инвестиционной деятельностью промышленных предприятий”. Автореферат диссертaции на соискание ученой степени кандидата экономических наук. –М.: Московского государственного университета печати. - 24 с.

Дмитриева Е.В. (2015) “Модернизaция системы финансирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий”. Автореферат диссертaции на соисканние ученой степени доктора экономичиский наук. M: Российская академия предпринимательства, -46 с.

Кузиева Н.Р. (2008) “Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар фаолиятини рағбатлантиришнинг молия-кредит механизмини такомиллаштириш йўналишлари”. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертaция автореферати. –Т.: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. - 41 б.

Мурожаатнома (2022) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси 2022 йил 20 декабрь https://president.uz/uz/lists/view/5774

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ruziyeva, D., & Nazarova, A. (2024). MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA ISHLAB CHIQARISHGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 126–134. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp126-134