O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMI

Mualliflar

  • Anvar O'taganov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp97-105

Annotasiya

O‘zbekistonda raqamli infratuzilmaning jadal rivojlanishi tufayli soliq qarzini undirish manzarasi o‘zgarib bormoqda. Soliq qarzlarini undirish uchun soliq organlari tomonidan qo'llaniladigan rivojlanayotgan mexanizmni o'rganadi va raqamlashtirishning samaradorlik, shaffoflik va qonunlarga rioya qilishga ta'sirini ta'kidlaydi. Raqamli infratuzilmaning hozirgi holati va uning soliq undirish jarayonlariga integratsiyalashuvini tahlil qilish orqali dinamik muhitda yuzaga keladigan imkoniyatlar va muammolarni yoritib beradi.

Kalit so‘zlar:

mahalliy soliq mulkning bozor qiymati kadastr qiymati shaxsiy kartochka soliq elementlari

Bibliografik manbalar

Cathy Hughes, Sarah Sayce, Pete Wyatt (2020) Implementing a land value tax: Considerations on moving from theory to practice. Land Use Policy8 February. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837719315704.

J.Maxmadustov. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish: (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent, 2023.

Kodeks (2020) O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyot uyi - 640 b.

Peter Wyatt (2019) From a property tax to a land tax – who wins, who loses?. Land Use Policy31 August. https://www. sciencedirect.com /science/ article/pii/S0264837719307975.

Агзамов А.Т. (2019) Жисмоний шахсларни солиqqа тортиш амалиётини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертaция автореферати. Б.17-22.

Власова Ю.А., Абрамова А.И. (2015) Проблемы укрепления доходного потенциала регионалных бюджетов в россии на примере калужской области//Креативная экономика. Т. 9. № 10. С. 1255-1276.

Селезнев А., Доценко Н. (2016) Доходный потенциал местных бюджетов и его общегосударственное значение // Экономист. № 9. - С. 12-22.

Серебрякова О.В. (2017) Финансовая стабилност муниципалных образований как приоритет в развитии бюджетной и налоговой политики на местном уровне // Регионалная экономика: теория и практика. № 11. - С. 126-131.

Хайдаров Н.Х. (2020) “Маҳаллий бюджетлар: муаммо ва инновaцион ечимлар”.“Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон журнали. 2-сон.

Худойқулов С.К. (2019) Солиқ тушумларини прогноз қилиш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DcS) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертaцияси автореферати. Б. 14-16; 20-21; 28-29.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

O’taganov, A. (2024). O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 97–105. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp97-105