SOLIQDAN QOCHISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI KAMAYTIRISH VA ULARGA OID IQTISODIY-HUQUQIY CHORALAR TAHLILI

Mualliflar

  • Feruz Axmedov
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotasiya

Mazkur maqolada respublikamizda so‘ngi yillarda mamlakatda soliq va moliya sohalarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, investitsiya muhitini yaxshilash hamda biznes doiralarning ishonchini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko‘lamli islohotlar yoritilgan. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yashirin aylanma savdo va umumiy ovqatlanish, avtotransportda tashish, uy-joy qurilishi va ta’mirlash, turarjoy xizmatlarini ko‘rsatish kabi sohalar o‘rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo‘llash bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

soliq tushumlari tahlika-tahlil xavflar samaradorlik raqamli platforma usullar va vositalar ilg‘or axborot- kommunikasiya texnologiyalari tahlil optimallashtirish soliq imtiyozlari soliq stavkasi

Bibliografik manbalar

Axmedov F. (2023) Soliq to‘lashdan qochish xavflarini aniqlashda zamonaviy fiskal nazorati takomillashtirish: (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent.

Аронов А ва Кашин В (2007) Налоги и налогообложение –М.: Магистр.

Андреева В.А. (2017) Повышение налоговой грамотности и културы участников налоговых правоотношений. Экономика Интерактивная наука |4 (14). стр.136-140.

Жалонкина И. (2012) “Модернизатсия механизмов взыскания налоговой задолженности в Российской федератсии”. Автореферат диссертатсии на и соискание ученой степени кандидата экономических наук с.14.

Кодекс (2021) Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 189-моддаси

Кристина Ф.Б. “The Informal Economy” march 2004, Шведский Международный агентство сотрудничества развития СЕ-105 25 Стокголма Швесия.

Кузнесов А.Л. (2016) Налоговая политика и налоговые органы: реалное состояние, проблемы, перспективы (регионалный аспект). [Электронный ресурс]. – Режим доступен: http://vasilievaa.narod.ru/jurnal/

Нормурзаев У.Х. (2021) 2021 йилдаги солиқ маъмурчилиги ҳамда солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан //Интернаука. – Т. 6. – №. 182 част 2. – С. 99.

Нормурзаев У.Х. (2020) Солиқ имтиёзлари орқали иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш сиёсати // Экономика и финансы (Узбекистан). №4 (136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soli-imtiyozlari-or-ali-i-tisodiyot-tarmo-lari-amda-so-alarida-tizimli-tarkibiy-islo-otlarni-llab-uvvatlash-siyosati (дата обращения: 17.01.2023).

Нормурзаев У.Х. (2014) Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли//Экономика и финансы (Узбекистан). №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/i-tisodiyotni-tartibga-solishda-soli-imtiyozlarininig-a-amiyati-va-byudzhet-daromadlarini-shakllantirishdagi-roli (дата обращения: 17.01.2023).

Покровский А.К. (2011) Риск-менеджмент на предприятиях промышленности и транспорта: учеб. пособие / А. К. Покровский. –М.: Изд-во Кнорус. 160 с.

Шумпетер Й. (2007) Теория экономического развития. Капитализм, сотсиализм и демократия / Й. Шум- петер. –М.: Изд-во Эксмо. 864 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Axmedov, F. (2023). SOLIQDAN QOCHISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNI KAMAYTIRISH VA ULARGA OID IQTISODIY-HUQUQIY CHORALAR TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 21–27. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/6