HUDUD MOLIYAVIY SALOHIYATINI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mualliflar

  • G‘olibjon Akramov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp18-26

Annotasiya

О‘zbekistonda iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga bozor mexanizmlarini izchillik bilan joriy etish, kambag‘allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirish,raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, davlat kompaniyalarini transformatsiya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy о‘sishni ta’minlash hozirgi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yо‘nalishlarini tashkil etadi. Mazkur iqtisodiy islohotlar doirasida hududlarning moliyaviy salohiyatini oshirish, yalpi hududiy mahsulot hamini oshirish kabi masalalar muhim о‘rin tutadi. Shundan kelib chiqqan holda mazkur maqolada hududlarning moliyaviy salohiyatini oshirishning nazariy jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

iqtisodiy tizim milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanish salohiyat budjet

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Qodirova D., Obilov M. (2023) O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNING DAROMADLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH YO ‘LLARI //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. –Т. 1. – №. 1. – С. 4-12.

Abduvoxidov, A., & Matkuliyeva, S. (2023). BUDJЕT SIYОSАTI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 5–19. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp5-19

Xasanov B.A., Xashimov A.A., Muxametov A.B., Abduvoxidov A.A., Urazmatov J.M., Akramov G‘.B., Narbayeva M.A., Eshpulatov D.B. (2023) Moliya va soliqlar. darslik / prof. B.A.Xasanov tahriri ostida. – T.: “Iqtisodiyot dunyosi”, – 564 b.

Буранова Лола Вахабовна (2020). Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение для развития сурхандарьинской области// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 4, iyul-avgust.

Буранова, Л., & Абдурахманов, А. (2023). ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 182–185. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/financial-market-growth/article/view/19077

Оллокулова, Ф. (2023). МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ДАРОМАДЛАР МАНБАИНИ ОШИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(4), 172–177. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss4/a27

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Akramov, G. (2024). HUDUD MOLIYAVIY SALOHIYATINI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 18–26. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss1-pp18-26