O‘ZBEKISTON IJTIMOIY SIYOSATIDA QASHSHOQLIK MUAMMOLARI

Mualliflar

  • Oydin Hamrakulova
  • Gullola Ibragimova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp317-322

Annotasiya

Hozirgi vaqtda ko'pgina rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning milliy iqtisodiyotida ijtimoiy muammolarni hal qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekistonda ham bu muammolarga davlatimiz siyosatida munosib e’tibor qaratilmoqda. Ishda nafaqat qashshoqlik muammolari, balki ushbu masala bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so‘zlar:

bozor bozor iqtisodiyoti ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti ijtimoiy iqtisodiyot ijtimoiy iqtisodiyotning konseptual sxemasi

Bibliografik manbalar

Hamrakulova O.D. Investments and their role in accelerating the development of the economy of Uzbekistan - International Jounal of Engineering Mathematics: Theory and Application (Online) 1687-6156, vol 5, issue 3, p. 10-15- http ://iejemta com.

Hamrakulova O.D. Problems of liberalization of the economy of Uzbekistan at the present stage International Jounal of Engineering Mathematics: Theory and Application (Online) 1687-6156, vol 5 ,issue 3, p. 3-9- http://iejemta com.

Павленок П.Д. (2008) Теория, история и методика социальной работы / П. Д. Павленок. – 8-е изд., испр. доп. – М.: «Дашков и К°», – 568 с

Стратегия развития «Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Государственная программа по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования»- Lex.uz., president uz

Узбекский экономист Бехзод Хошимов концепция развития Узбекистана до 2030 года. https:// kun.uz

Холостова Е.И. (2010) Социальная работа с семьей / Е. И. Холостова. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Дашков и К°», – 244 с.

Шевяков А. Влияние социальной политики на положение отдельных групп население / А.Шевяков // Экономист- cyberleninka.ru

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Hamrakulova, O., & Ibragimova, G. (2023). O‘ZBEKISTON IJTIMOIY SIYOSATIDA QASHSHOQLIK MUAMMOLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 317–322. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp317-322