MOLIYAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANISHI VA UNING KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI BOSHQARISH TIZIMIDAGI O‘RNI

Mualliflar

  • Nursuluv Tuganbekova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp280-289

Annotasiya

Ushbu maqola zamonaviy sharoitda moliyaviy menejmentning xususiyatlarini aniqlashga bag'ishlangan. Maqolada “moliyaviy menejment" tushunchasi batafsil ko'rib chiqilgan bo’lib, uning ahamiyati asoslangan, moliyaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari keltirilgan, kichik va o'rta firmalar faoliyatida moliyaviy menejmentning roli ko'rib chiqilgan, shuningdek, asosiy jihatlari, muammolar va ularni hal qilishning mumkin bo'lgan usullari aniqlangan.

Kalit so‘zlar:

moliyaviy menejment moliyaviy menejment funksiyalari moliyaviy menejment vazifalari kichik va o'rta biznes moliyaviy resurslar

Bibliografik manbalar

Fraser, S., Bhaumik, S. K., & Wright, M. (2015). What do we know about entrepreneurial finance and its relationship with growth? International Small Business Journal, 33(1), p70–88.

Karlibayeva R.X. (2018) Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy menejment tizimini samarali tashkil etish yo'llari: i.f.d., diss. avtoreferati. — Toshkent, 14 b. Kolb R.V. Rodriguez R.Dj. Financial management: Textbook. / Per. 2- go angl. izd. - M: Finpress, 2001. - 496 p.

Абдуллаев, Ф.Ф. (2012) Развитие финансового менеджмента и его роль на уровне среднего предприятия. Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, (8 (44)), С. 24.

Багудина Е.Г., Большаков А.К. и др. (2004) Экономический словарь /; Отв. ред. А.И. Архипов. М.

Балабанов И.Т. (2002) Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.,.

Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. (2006) Финансовый словарь / М,.

Бланк И.А. (2003) концептуальные основы финансового менеджмента. Киев.

Бобылева А.З. (2008) Финансовый менеджмент. Проблемы и решения: учебник / Бобылева А.З. – 2 переиздание – М.: Дело, – 336 с.

Гвоздев Б.З. (2003) Финансовый менеджмент. М..

Друкер П., Макьярелло Ф., Джозеф А. (2010) Менеджмент.: Пер. с англ. -М.: ООО “И.Д. Вильямс", -704с. Карасева И.М. (2006) Финансовый менеджмент. М., С. 67.

Лисовская И.А. (2006) Основы финансового менеджмента. М., С.34.

Мусиенко С.О. (2018) Развитие методов финансового управления в субъектах малого предпринимательства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. -М. С. 3

Мусифулина И.И. (2022) Сущность финансового менеджмента. Его история развития в России. Бизнес-образование в экономике знаний, (1 (21)), С. 38-41.

Незамайкин В.Н., Юрзинова И.Л. (2016) Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров/М.:Юрайт, - 467 с.

Родионова В.М. (1995) Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. М,.

Стоянова Е.С. (2006) Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. М,.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tuganbekova, N. (2023). MOLIYAVIY BOSHQARUVNI RIVOJLANISHI VA UNING KICHIK VA O‘RTA BIZNESNI BOSHQARISH TIZIMIDAGI O‘RNI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 280–289. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp280-289