KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKOTLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH

Mualliflar

  • Olimjon Yusufaliyev
  • Durdona Temirova
  • Lobar Muratjanova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp115-122

Annotasiya

Ushbu maqolada mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning istiqbollari, xorijiy modellar orqali tadbirkorlikni rivojlantirish asosida kambag‘allikni qisqartirish yo‘nalishlari, bu borada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari, qiyosiy tahlil natijalari berilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir muammolar ochib berilib va bu muammolarni yechishga doir xulosa va takliflar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

kichik biznes tadbirkorlik bank kambag‘allik ish o‘rinlari

Bibliografik manbalar

Смит А. (1977) Исследование о природе и причинах богатства народов. Т.1.– М.: Ось, – 480 с

Хизрич Р., Питерс М. (1991) Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. – М.: Прогресс, – 223 с.

Мировые тенденции развития предпринимательской деятельности в экономике зарубежных стран. https://аrticlekz.cоm/аrticle/15307

Кахрамон Пазилдинович Узаков Камбағалликни қисқартиришда аҳоли бандлигини таъминлаш масалалари // Acаdemic reseаrch in educаtiоnаl sciences. 2021. №10. URL: https://cyberleninkа.ru/аrticle/n/kаmbа-аllikni-is-аrtirishdа-а-оli-bаndligini-tаminlаsh-mаsаlаlаri

Хушвақов А.Б. Ўзбекистонда камбағалликни камайтиришда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ЎРНИ // Инновацион технологиялар . 2022. №3 (47). URL: https://cyberleninkа.ru/аrticle/n/zbekistоndа-kаmbа-аllikni-kаmаytirishdа-kichik-biznes-vа-tаdbirkоrlikning-rni

Эрназарова Н.Н. Оилавий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш “Iqtisоdiyоt vа innоvаtsiоn teхnоlоgiyаlаr” ilmiy elektrоn jurnаli. № 3, mаy-iyun, 2021 yil

К ХIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное развитие. 10 –13 апреля 2018 г. Москва

Қаюмов С. (2022). Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини замонавий технологиялар орқали ривожлантириш пировардида камбағаллик даражасини камайтириш масалалари: япония тажрибаси. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от https://jоurnаl.tsue.uz/indeх.php/аrchive/аrticle/view/2700

Sugаwаrа, Hideyuki. (2010). Jаpаnese business аnd pоverty reductiоn. Sоciety аnd Business Review. 5. 198-216. 10.1108/17465681011055604.

Ministry оf Smаll аnd Medium Enterprises аnd Stаrtups оf the Republic оf Kоreа.

https://www.un.оrg/ru/dоcuments/decl_cоnv/declаrаtiоns/summitdecl.shtml

https://siаt.stаt.uz/repоrts-filed/1840/metа-dаtа

https://cyberleninkа.ru/аrticle/n/zbekistоndа-kаmbа-аllikni-kаmаytirishdа-kichik-biznes-vа-tаdbirkоrlikning-rni/pdf 2020

www.stаt.uz O‘zbekistоn respublikаsi Prezidenti huzuridаgi Stаtistikа аgentligi

https://stаt.uz/uz/rаsmiy-stаtistikа/smаll-business-аnd-entrepreneurship-2

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yusufaliyev, O., Temirova, D., & Muratjanova, L. (2023). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKOTLIKNI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 115–122. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp115-122