TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mualliflar

  • Shuxrat Ro‘ziyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp47-52

Annotasiya

Ushbu maqola turizm infratuzilmasini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan bo‘lib turizm infratuzilmasini boshqarishda turistik korxona boshqarivi, turizm markazlari boshqaruvi, davlat boshqaruvi, hamkorlikdagi boshqaruv, hududiy boshqaruv, xalqaro korporatsiyalar boshqaruvi modellaridan foydalanish xususiyatlari ko`rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

Turizm turizm infratuzilma turistik industriya korporatsiya boshqaruv

Bibliografik manbalar

Алимова М.Т. (2017) Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида) // И.ф.д. дисс. - Самарқанд: СамИСИ, 25-26-б.

Бекларян Л.А., Пшенников А.С. (2001) О некоторых аспектах методики исследования региональных проблем // Журнал Аудит и финансовый анализ. - №4.

Маматқулов Х.М. (2011) Туризм инфратузилмаси. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон файласуфлар миллий жамияти нашриёти,. 4-5-бетлар.

Морозов М.А. (2005) Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности в туризме: монография. - М.: РосНОУ.

Тухлиев И.С., Ҳайитбоев Р., Сафаров Б.Ш., Турсунова Г.Р. (2014) Туризм асослари. Дарслик. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. – Т.: «Fan va texnologiya», 151-б.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони. https://lex.uz/pdfs/ 5841063.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ro‘ziyev, S. (2023). TURIZM INFRATUZILMASINI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 47–52. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp47-52