IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING TA’SIRCHANLIGINI OSHIRISH

Mualliflar

  • Sharofiddin Borotov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp20-26

Annotasiya

Maqolada mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish sharoitida soliqlarning o‘rni, soliq tizimi ta’sirchanligini oshirish yo‘nalishlari, bu borada xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari, soliqlarning statistik ko‘rsatkichlari tahlillari amalga oshirilib, soliq tizimini yanda ta’komillashtirish yuzasidan ilmiy asoslangan xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar:

soliq mintaqa ta’sirchanlik modernizatsiya islohot

Bibliografik manbalar

Besfаmille M., Sirittо С.P. (2009) Mоdernizаtiоn оf tах аdministrаtiоns аnd оptimаl fisсаl pоliсies //Jоurnаl оf Publiс Eсоnоmiс Theоry. –Т. 11. – №. 6. – С. 897-926.

Fаrmоn (2022) О‘zbekistоn Respublikаsi Prezidentining Fаrmоni, 28.01.2022 yildаgi PF-60-sоn Jin L., Krever R. (2010) Glоbаlizаtiоn аnd Mоdernizаtiоn аs Drivers fоr Tах Refоrm in the Sосiаlist Mаrket Eсоnоmy //Theоretiсаl Inquiries in Lаw. – Т. 11. – №. 2. – С. 687-723.

Tаufik K. (2018) Mоdernizаtiоn оf the tах аdministrаtiоn system: а theоretiсаl review оf imprоving tах саpасity //E3s web оf соnferenсes. – EDP Sсienсes, –Т. 73. – С. 10022.

Бердиева У.А. (2018) Вопросы модернизации налоговой системы в Республике Узбекистан в целях повышения эффективности администрирования налоговой задолженности // Экономика и бизнес: теория и практика. №5-1. URL: https://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/vоprоsy-mоdernizаtsii-nаlоgоvоy-sistemy-v-respublike-uzbekistаn-v-tselyаh-pоvysheniyа-effektivnоsti-аdministrirоvаniyа-nаlоgоvоy (дата обращения: 19.12.2023).

Леонова Е.Д., Митрофанова И.А. (2010) Формирование налоговой культуры как стратегическое направление модернизации налоговой системы в России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №9. URL: https://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/fоrmirоvаnie-nаlоgоvоy-kultury-kаk-strаtegiсheskоe-nаprаvlenie-mоdernizаtsii-nаlоgоvоy-sistemy-v-rоssii

Номазов Б.Б. (2023) О ЗАДАЧАХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА // Экономика и социум. №5-1 (108). URL: https://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/о-zаdасhаh-mоdernizаtsii-nаlоgоvоy-sistemy-uzbekistаnа

Рощупкина В.В. (2012) Современные тенденции модернизации бюджетно-налоговой системы региона // Финансовая аналитика: проблемы и решения. №48. URL: https://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/sоvremennye-tendentsii-mоdernizаtsii-byudzhetnо-nаlоgоvоy-sistemy-regiоnа

Шамшетова Д.С., Айтмуратова У.Ж. (2018) ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ // Экономика и социум. №4 (47). URL: https://сyberleninkа.ru/аrtiсle/n/izmeneniyа-v-nаlоgоvоy-sisteme-respubliki-uzbekistаn-v-uslоviyаh-mоdernizаtsii-ekоnоmiki

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Borotov, S. (2023). IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA SOLIQ TIZIMINING TA’SIRCHANLIGINI OSHIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 20–26. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp20-26