BUDJЕT SIYОSАTI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

  • Akmal Abduvoxidov
  • Sanobar Matkuliyeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp5-19

Annotasiya

О‘zbekistonda iqtisodiyot tarkibini diversifikatsiya qilish va uning raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga bozor mexanizmlarini izchillik bilan joriy etish, kambag‘allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirish, raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish, davlat kompaniyalarini transformatsiya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish orqali barqaror iqtisodiy о‘sishni ta’minlash hozirgi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning ustuvor yо‘nalishlarini tashkil etadi. Mazkur iqtisodiy islohotlar doirasida budjet siyosatini takomillashtirish, budjet mablag‘laridan foydalanish samaradorligin oshirish kabi masalalar muhim о‘rin tutadi. Shundan kelib chiqqan holda mazkur maqolada budjet siyosati samaradorligini oshirishning nazariy jihatlari tahlil qilingan

Kalit so‘zlar:

milliy iqtisodiyot barqaror rivojlanish budjet davlat budjeti mahalliy budjet

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Qodirova D., Obilov M. O ‘ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNING DAROMADLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH YO ‘LLARI //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-12.

Abduvoxidov, A., & Kamilova, S. (2023). INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISHDAGI YONDASHUVLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 12–21. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp12-21

Jо‘raev B.A. (2001) Bozor iqtisodiyoti sharoitida Davlat byudjetining roli: i.f.n. ... avtorferat. –Toshkent, BMA: – 21 b.

Kodeks (2013) О‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. 2013-yil 26 dekabr. https://lex.uz/docs/2304138

Moliya va soliqlar: oliy ta’limning 60310100 - “Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha)”, 60411200-“Menejment (tarmoqlar va sohalar bо‘yicha)” bakalavriat ta’lim yо‘nalishlari uchun darslik / B.A.Xasanov, A.A.Xashimov, A.B.Muxametov, A. A. Abduvoxidov, J.M.О‘razmatov, G‘.B.Akramov, M.A.Narbayeva, D.B.Eshpulatov // prof. B.A.Xasanov tahriri ostida. – T.: “Iqtisodiyot dunyosi”, 2022. – 774 b.

Muqimov Z. (2008) Amir Temur tuzuklari (tarixiy-huquqiy tadqiqot). Ikkinchi tо‘ldirilgan nashri. – Samarqand: SamDU, -131 bet.

Pardayev U.U. (2018) Davlat byudjetini prognozlashtirish uslubiyotini takomillashtirish: (PhD) ... avtoreferati. – Toshkent: TMI,. – 58 b.

Qurbonov X.A. (2010) Byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish: i.f.n. ... avtoreferat. – Toshkent: BMA, – 22 bet.

Raxmonov D.A. (2018) О‘zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: i.f.d. (DSc) ... avtoreferati. – Toshkent: TDIU, – 72 b.

Suvanov A.T. (2005) Mahalliy budjetlar ijrosi samaradorligini oshirish yо‘nalishlari (Namangan viloyati misolida): i.f.n. ... avtoreferat. – Toshkent: BMA, – 21 bet.

Tashmatov Sh.H., Asatullayev X.S., Allaberganov Z.G. (2019) Iqtisodiy ta’limotlar tarixi: Darslik. -Т .: “Iqtisod-Moliya”, - 352 b.

Turabov B.T. (2007) Byudjetdan moliyalashtiriladigan muassasalarda byudjet intizomini mustahkamlash masalalari: i.f.n. ... avtoreferat. – Toshkent: BMA, – 20 bet.

Богомолов С.В. (2010) Оценка бюджетной устойчивости и эффективности управления бюджетными средствами муниципальных образований и субъекта РФ: автореферат … к.э.н. – ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». - Нижний Новгород, – с. 28.

Дуплинская Е.Б. (2011) Оценка результативности бюджетного регулирования в услувоиях модернизации публичного управления: автореферат ... к.э.н. - НОУ ВПО «Сибирская академия финансов и банковского дела». - Новосибирск, – 20 с.

Моисеев А.К. (2017) Макрофинансовая политика экономического роста: автореферат ... д.э.н. – Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – Москва,. – с. 45.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abduvoxidov, A., & Matkuliyeva, S. (2023). BUDJЕT SIYОSАTI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(8), 5–19. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss8-pp5-19