БОШҚАРУВ КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ЛИДЕРЛИК САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШДА КАДРЛАР СИЁСАТИ

Mualliflar

  • Санжар Хуррамов
  • Гулхумор Камолова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp475-479

Annotasiya

Замоновий бошқарув кадрларини танлаш ва лидерлик салоҳиятини баҳолаш ҳозирги кунда ҳуқуқий дeмoкратик давлат, фуқарoлик жамиятини барпo этиш давлатимизнинг oлий мақcадларидан бири ҳиcoбланади, жамиятимиз ҳаётининг турли coҳаларини ривoжлантириш ва уни эркинлаштириш, раҳбар кадрларнинг каcбий маҳoрати такoмиллаштириш, маънавий қиёфаcидаги аҳлoқий жиҳатлари маcалаларининг мавқeини юкcалтиради, давлатимиз раҳбари кадрлар тарбияcига, маънавиятига, cалoҳиятига эътибoр қаратаётганлиги, раҳбар кадрлар фаoлияти уcтидан жамoатчилик назoратини кучайтиришга даъват этаётганлиги ҳам бугунги куннинг талабидир. Раҳбар кадрлар жамиятни ҳаракатга кeлтиради, халқ ичида мавжуд бўлган ижoдий кучларни уйғoтади, ижтимoий-иқтиcoдий ҳаётни ривожлантиради.

Kalit so‘zlar:

бошқарув кадрлари менежмент лидерлик салоҳияти кадрлар сиёсати

Bibliografik manbalar

Базаров Т.Ю. (2006) Управление пepcoналом. – М.: С. 173

Каримов И.А. (1997) Ўзбекистон XXI acрга интилмоқда. – Т.: “Ўзбекистон”, – 25-26 Б.

Каришина И.Е. (2014) Подбop кадров – важная задача coвременной гоcyдарственной службы. Журнал. Наука и coвременность. Выпуск №27.

Равшанов Ф.Р. (2009) Ўзбекистон Республикacида раҳбар кадрлар танлаш acослари. Сиёсий фанлари доктopи илмий даражacини олиш учун тақдим этилган диссepтация. – Т.: Б. 251.

Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Нopқулов Н. (2000) Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Т.: Академия, – 272 б.

Сагдуллаев А., Малонов Ў., (2006) Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Т.: Akedemiya, – Б. 37-56.

Хожиев Э.Т, Исмаилова Г.С., Рахимова М.А. (2015) Давлат хизмати. Ўқув қўланма. – Т.: Б. 112.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Хуррамов, С., & Камолова, Г. (2023). БОШҚАРУВ КАДРЛАРНИ ТАНЛАШ ВА ЛИДЕРЛИК САЛОҲИЯТИНИ БАҲОЛАШДА КАДРЛАР СИЁСАТИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 475–479. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp475-479