AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RESU RSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Mualliflar

  • Zohid Fayziev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp418-424

Annotasiya

Maqolada moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan samarali foydalanish nuqtai nazaridan "O'zbekiston" AJ faoliyatining hozirgi holati va muammolari, tashqi moliyaviy resurslarni diagnostika qilish va tasniflash muammolarini nazariy va uslubiy asoslash zarurligiga qo'yiladigan talablar ko'rib chiqiladi. va moliyaviy resurslarni boshqarishning ichki tahdidlari, tamoyillari, usullari, mexanizmlari va vositalari.

Kalit so‘zlar:

aksiyadorlik jamiyati moliyaviy resurslar samarali boshqaruv raqobatbardoshlik korporativ boshqaruv

Bibliografik manbalar

Самонова И.Н. (1996) Стратегическое управление финансами акционерных обществ в Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Санкт-Петербург, -с.18. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/strategies-upravlenie-finansami-aktsionernyh-obschestv-v-rossiyskoy-federatsii. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Васильева И. В. (2007) Стратегия управления финансовыми ресурсами корпоративных предприятий (на примере ОАО "АВТОВАЗ"): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара,-с.22. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/strategiya-upravleniya-finansovymi-resursami-korporativnyh-predpriyatiy. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Милакин Р.М. (2007) Повышение эффективности использования финансовых ресурсов акционерных обществах в России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, -с.15. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/povyshenie-effektivnosti-ispolzovaniya-finansovyh-resursov-aktsionernyh-obschestv-v-rossii. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Клочкова Н.В. (2008) Теория и методология управления финансовыми ресурсами электроэнергетических компаний: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Иванова, -с.32. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/teoriya-i-metodologiya-upravleniya-finansovymi-resursami-elektroenergeticheskih-kompaniy. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Кондратьева Н.Е. (2004) Совершенствование механизма управления финансовыми ресурсами предприятий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Краснодар, -с.

Морданова Е.А. (2005) Эффективность управления финансовыми ресурсами предприятий: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, –с.24. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/effektivnost-upravleniya-finansovymi-resursami-predpriyatiy. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Тамакулов Ф.А. (1998). Управление финансовыми ресурсами предприятия: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/upravlenie-finansovymi-resursami-predpriyatiya. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. (2002). Корпоративные финансы. Базовые концепции. Управление капиталом. Инвестиции.-СПб, Питер, -с.12.

Орехов А.В., Посылин А.В. (2012) Проблемы. возникающие при формировании и использовании финансовых ресурсов современной организации в условиях рынка. http://www.rae.ru/forum2012/262/1117

Гончарук О.И., Кныш М.И., Шопенко Д.В. (2002). Укрепление ресурсами предприятий. - СПб, Издательство Дмитрий Буланин, -с.7.

Руда Г.М. (2014) Методики управления финансовыми ресурсами акционерного общества. 4 января 2014 г. [Электронный ресурс]. URL.: http://ezarabotok.info/metodiki-upravlenija-finansovymi-resursami-akcionernogo-obshhestva/. (Дата обращения 25.11.2023 г.).

Беспамятнова Л.П. (2007) Повышение эффективности управления портфелем финансовых ресурсов промышленного предприятия: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, -с.6. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/povyshenie-effektivnosti-upravleniya-portfelem-finansovyh-resursov-promyshlennogo-predpriyatiya. (Дата обращения 25.11.2023г.).

Курдюкова Н.О. (1998) Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами предприятия: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва,. - с.6. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-sistemy-upravleniya-finansovymi-resursami-predpriyatiya. (Дата обращения 25.11.2023г.). Суетин С.Н., Кещян В.Г., Богачева Д.А., Грушин М.Ю. (2015) Финансовый менеджмент в условиях кризисных явлений // Современные проблемы науки и образования. № 1; [Электронный ресурс]. URL.: http://www.science-education.ru/121-19672 (дата обращения: 25.11.2023г.).

Демченко А. А. (2010) Повышение эффективности функционирования и развития акционерных обществ в экономике России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва,.-с.15. Экономическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL.: http://economy-lib.com/povyshenie-effektivnosti-funktsionirovaniya-i-razvitiya-aktsionernyh-obschestv-v-ekonomike-rossii. (Дата обращения 25.11.2023 г.).

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Fayziev, Z. (2023). AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RESU RSLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 418–424. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp418-424