DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING JORIY HOLATI TAHLILI

Mualliflar

  • Muxammadali Temirov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp156-165

Annotasiya

Amaliyot shuni ko’rsatmoqdaki, davlat moliyasini boshqarish doimiy rivojlanib bormoqda, byudjet muassasalarining tashkiliy-huquqiy shakllari o'zgarmoqda, hamda ularni moliyalashtirish tartibi, tijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ham rivojlanib borayapti. Bular esa o'z navbatida davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish masalasi dolzarbligini oshirayotganligini guvohi bo’lishimiz mumkin. Ushbu maqolada davlat moliyasi sohasini isloh qilish, budjet mablagʻlarining samarali va oqilona sarflanishini ta’minlash maqsadida davlat moliyaviy nazorati tizimida amalga oshirilayotgan ishlarning joriy holati tahlili keltirilgan.

Kalit so‘zlar:

davlat moliyaviy nazorati moliyaviy xatoliklar nazorat tadbirlari noqonuniy xarajatlar mablag’larni o’zlashtirish

Bibliografik manbalar

Miedviedkova N. (2016). Directions for improvement of state financial control in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 2 (2), p.105-110.

Qo’ziyev I.N., G’aniyev SH.V., Ramazonov A.S. (2022) Byudjet hisobi va nazorati: Darslik /; - T.: «Nihol print» OK, 2022. 632 b.

Safro, P., Baah-Mintah, R. (2013). Assessing the Effect of the Procurement Act (663) on the Public Financial Management in Ashanti Region. American Journal of Rural Development, vol. 1(4), pp. 91-98.

Артеменко Д.А. (2013). Анализ состояния государственного финансового контроля в условиях проведения бюджетной реформы. Научный вестник Южного института менеджмента, (2), 86-91.

Белянская О.В., Шепелева Д.В. (2019) Особенности выражения и реализации принципов бюджетного контроля. Legal Bulletin , 4 (2), С. 7-14. Гаджиев Н.Г., Ахмедова Х.Г., Гаджиев М.Н. (2015) Финансовый контроль в общественном секторе экономики: современное состояние и перспективы его развития // Современные проблемы науки и образования. № 1-2.

Гуртуева Ж.Х., Хочуева Ф.А., Эдокова М.Х. (2017) Анализ состояния государственного финансового контроля в регионах (на примере Кабардино-Балкарской Республики) // Фундаментальные исследования. № 6. – С. 132-136;

Карепина О.И. (2014) Развитие аудита эффективности государственных расходов // Международный бухгалтерский учет. № 30.-C. 52-61

Порфирьева А.В., Серебрякова Т.Ю. (2013) Внутренний контроль: методология сквозного контроля автономных организаций. М.: ИНФРА-М, 182 с.

Серебрякова Т.Ю. (2016). Тенденции совершенствования государственного контроля. Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях, (1 (385)), 25-28.

Уманец О.П. (2019) Современная организация финансового контроля. Учет. Анализ. Аудит. 6(5): -C. 46-57. DOI: 10.26794/2408-9303-2019-6-5-46-57

Шепелева Д.В. (2016) Казенное предприятие как субъект финансового права : автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04/ Шепелева ДинаВик- торовна. Москва, -C.3

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Temirov, M. (2023). DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING JORIY HOLATI TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 156–165. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp156-165