AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA FOYDANING SHAKLLANISHI VA ISHLAB CHIQARISHNING RENTABELLIGI

Mualliflar

  • Nilufar Shanazarova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp146-150

Annotasiya

Ushbu ilmiy maqola avtomobil transporti korxonalarining iqtisodiy jihatlarini, daromad va foyda, uning turlari hamda avtotransport korxonalarida rentabellikni aniqlashga qaratilgan. U operatsion samaradorlik, xarajatlarni boshqarish va daromadlarni optimallashtirish kabi foyda shakllanishiga ta'sir qiluvchi turli omillarni o'rganadi. Bundan tashqari, u moliyaviy va operatsion istiqbollarni hisobga olgan holda ushbu korxonalarda ishlab chiqarish rentabelligini baholash uchun qo'llaniladigan ko'rsatkichlar va usullarni o'rganadi.

Kalit so‘zlar:

avtomobil transporti korxonalari foyda daromad ishlab chiqarish rentabelligi xarajatlarni boshqarish

Bibliografik manbalar

Бычков В. П. (2006) "Экономика автомобильного транспорта". Москва: Инфра-М,.

Бычков В.П., Пеньшин Н.В. (2007) "Эффективность производства и предпринимательство в автосервисе". Тамбов: Изд-во ТГТУ.

Волков В. С., Сурхаев Г. М., Магомедов В. К. (2012) "Управление транспортным ресурсом автобусов на линии кольцевого маршрута". Современные проблемы науки и образования, .

Волков В.С., Сурхаев Г.М., Магомедов В.К. (2012) "Сбойные ситуации в работе городского транспорта". Сборник научных трудов Sworld, .

Гончаров В.Н. (1994) "Эффективность производственной инфраструктуры предприятия". Москва.

Маркова С.Н. (2003) Планирование и анализ доходов и прибыли автотранспортного предприятия «Лайт Флэш» // Экономический анализ: теория и практика. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/planirovanie-i-analiz-dohodov-i-pribyli-avtotransportnogo-predpriyatiya-layt-flesh (дата обращения: 26.11.2023).

Эйхлер Л.В. (2007) Управление финансами автотранспортного предприятия (практика финансового менеджмента): учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии транспорта». Омск.

Эйхлер Л.В. (2016) Особенности формирования финансовых результатов деятельности автотранспортного предприятия // Проблемы экономики и менеджмента. №6 (58). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-finansovyh-rezultatov-deyatelnosti-avtotransportnogo-predpriyatiya (дата обращения: 26.11.2023).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shanazarova, N. (2023). AVTOMOBIL TRANSPORT KORXONALARIDA FOYDANING SHAKLLANISHI VA ISHLAB CHIQARISHNING RENTABELLIGI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 146–150. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp146-150