ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA STATISTIK MASALALARNI YECHISHNI TASHKIL QILISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

  • Ayubxon Radjiev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp123-130

Annotasiya

Mazkur maqolada statistik faoliyatni tashkil qilishdagi muammolar, unga zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish yo‘llari, tuman statistika bo‘limi faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida yanada takomillashtirish bo‘yicha takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar:

statistika statistik faoliyat makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar axborot statistik axborot

Bibliografik manbalar

Abdullayev Yo. (2002) Statistka nazariyasi. – T.: “O‘qituvchi”, – 592 b.

Alimov Р.Х., Xodiyev B.Yu. (2001) Axborot-kommunikatsiyalar bozori: shakllanish, tendensiyalar, ekonometrik modellashtirish va rivojlanish. Monografiya. Toshkent. FAN..

Gulomov S.S., Begalov B.A. (2010) Informatika va axborot texnologiyalari Darslik, “Fan” nashriyoti, -685 b.

Kuchkarov T.S. (2019) Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekiston Respublikasi g‘aznachiligi axborot tizimini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. T.: -258 b.

Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2015) Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Prentice Hall Press, Upper Saddle River.

Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. (2013) Информационно-коммуникационные технологии в эффективной организации статистической деятельности в условиях формирования инновационной экономики. /Монография –Т.: Фан, – 158 с.

Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. (2016) Методологические аспекты влияния информационного общества на инновационное развитие экономики. Монография. Ташкент: Фан ва технологиялар. - 134 с.

Божко В.П. (1999) Статистические информационные системы: Учебное пособие. // Под ред. В.П. Божко. –М.: МЭСИ.

Божко В.П. и Хорошилова A.B. (2002) Информационные технологии в статистике: Учебник для вузов. //Под ред. В.П. Божко и A.B. Хорошилова. - М.: АО «Финстатин- форм»,.

Божко В.П., Гаспариан М.С., Забелин В.Н., Иванова Е.И., Пряхина Е.В., Шмелев В.В. (1999) Информационные технологии в статистике: Учебно-практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М.: МЭСИ,. - 111 с.

Елисеевой И.И. (2014) Статистика: учебник для бакалавров / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство Юрайт, -558 с. –Серия : Бакалавр. Углубленный курс.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Radjiev, A. (2023). ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA STATISTIK MASALALARNI YECHISHNI TASHKIL QILISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 123–130. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp123-130