EKSPORT VA IMPORTNI IQTISODIY OʼSISHGA SOLIQLAR ORQALI IJOBIY TAʼSIRINI QOʼLLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Mualliflar

  • Isojon Zoxidov

Annotasiya

Maqolada mamlakatimizda eksport va importning iqtisodiy oʼsishga ijobiy taʼsirini qoʼllab-quvvatlash tizimini takomillashtirish ahamiyati oʼsganligining sabablari hamda yangi jihatlarini yoritishga harakat qilingan. Samarali tashqi iqtisodiy faoliyatga oid jahon amaliyoti va eksport va importni soliqlar orqali ragʼbatlantirish mexanizmining zamonaviy trendlari tajribalarini oʼzlashtirish asosida uning samarali vosita va usullarini qoʼllash xususiyatlari va vazifalari bayon etilgan. Oʼzbekiston Respublikasini 2030-yilgacha ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollarida samarali eksportning iqtisodiy oʼsishga ijobiy taʼsirini qoʼllab-quvvatlash yoʼnalishlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar:

tashqi iqtisodiy faoliyat eksport import eksport salohiyati iqtisodiy oʼsish import ulushi oʼsishining tizimli muammolari eksport operatsiyalarini moliyalashtirish eksportni moliyaviy qoʼllabquvvatlash eksportga koʼrsatiladigan moliyaviy xizmatlar soliq byudjet siyosati byudjet soliq mamurchiligi yirik soliq to‘lovchilar xorij tajribasi soliq salohiyati soliq yuki soliq stavkasi soliq imtiyozlari

Bibliografik manbalar

Pinto, O. (2016). Tax Factors affecting International Competitiveness: Canada vs. United States Perspective. International Journal of Business and Social Science. Vol. 7, No. 12; December 2016.

Ашурова Н.Б. (2018) Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш: и.ф.д (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертatsiя. – Тошкент,.

Ниязметов И.М. (2018) Солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш орқали солиқ тизими барқарорлигини таъминлаш: и.ф.д (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертatsiя. – Тошкент.

Нормурзаев У.Х. Иқтисодиётни тартибга солишда солиқ имтиёзларининиг аҳамияти ва бюджет даромадларини шакллантиришдаги роли//Экономика и финансы (Узбекистан). 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/i-tisodiyotni-tartibga-solishda-soli-imtiyozlarininig-a-amiyati-va-byudzhet daromadlarini-shakllantirishdagi-roli

Нормурзаев Умид Холмурзаевич Солиқ имтиёзлари орқали иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш сиёсати // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №4 (136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soli-imtiyozlari-or-ali-i-tisodiyot-tarmo-lari-amda-so-alarida-tizimli-tarkibiy-islo-otlarni-llab-uvvatlash-siyosati.

Нормурзаев, У. (2021). Тадбиркорларни қўллаб-қувватлашда солиқ имтиёзларини бериш орқали самарали усуллардан фойдаланиш йўллари. Economics and education, (3), 91-95.

Нормурзаев, У. (2022). хукуматимиз томонидан солиқ маъмурчилиги бўйича 2018-2022 йилларда амалга оширилган солиқ ислоҳотлари натижалари. Иқтисодиёт ва инновatsiон технологиялар, 10(5), 325-330.

Нормурзаев, У. (2023). солиқ имтиёзлари бериш тартибини такомиллаштириш масалалари. Economics and education, 24(1), 334-339.

Нормурзаев, У. (2023). Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида молия бозорининг долзарб муаммолари тадбиркорликни тенг рақобат шароитларини яратиш ҳамда яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш йўлари. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 88-89.

Нормурзаев, У. Х. (2021). 2021 йилдаги солиқ маъмурчилиги ҳамда солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан. Интернаука, (6-2), 99-100.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Zoxidov, I. (2023). EKSPORT VA IMPORTNI IQTISODIY OʼSISHGA SOLIQLAR ORQALI IJOBIY TAʼSIRINI QOʼLLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(2), 78–85. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/49