OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINING AYRIM MASALALARI

Mualliflar

  • Guzal Djumayeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp55-58

Annotasiya

Mazkur maqolada ta’lim sifatini oshirishda respublikamizda olib borilayotgan islohotlar, o’quv jarayonini davr talablariga mos holda tashkil etish, malakali kadrlarni tayyorlashda oliy ta’lim muassasalarining o’rni, talabalar salohiyati, professor-o’qituvchilarning kompitentligi va ta’lim jarayonida xorij tajribasining ahamiyati kabi masalalar o’rganilgan.

Kalit so‘zlar:

oliy ta’lim ta’lim sifati talaba professor-o’qituvchi nazariya va amaliyot

Bibliografik manbalar

Campbell C., Rozsnyai C. (2002) Benchmarking for Higher Education Programmes. –Bucharest: UNESCO-CEPES,. –p.223.

Вахабов, А., & Хўжаханов, М. (2023). “ОЛИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИ” ИЛМИЙ КАТЕГОРИЯСИ ВА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(2), 335–341. https://doi.org/10.55439/ECED/vol gygyytttyy24_iss2/a10

Дронишинец Н.П. (2002) Проблемы управления системой высшего образования в Японии // Университетское управление. - 1. - С. 70-79.

Каримов А.А., Перегудов Л.В. (2003) Основы системы мониторинга и управления качеством высшего образования. –Т.

Қонун (2020) Ўзбекистон Республикасининг ―Таълим тўғрисидаги ЎРҚ-637-сонли Қонуни. https://lex.uz/docs/5013007

Перегудов Л.В., Саидов М.Х. (2002) Олий таълим менежменти ва иқтисодиёти: Ўқув қўлланма. - Т.: Молия, -184 б

Поташника М.М., Лазарева B.C. (2015) Управление развитием школы: пособие для руководителей образовательных учреждений./–М.: Новая школа.

Фармон (2019) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони. https://lex.uz/docs/4545884

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Djumayeva, G. (2023). OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TA’LIM SIFATINING AYRIM MASALALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 55–58. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp55-58