O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNING DAROMADLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Mualliflar

  • Akmal Abduvoxidov
    Guliston davlat universiteti
  • Dilafro‘z Qodirova
    Guliston davlat universiteti
  • Mirkomil Obilov
    Guliston davlat universiteti

Annotasiya

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish, hududlar o‘rtasidagi tafovutlarni qisqartirish, mahalliy byudjetlarning daromad bazasini mustahkamlash bugungi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan davlat iqtisodiy siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Jumladan, Taraqqiyot strategiyasida ham hududlar iqtisodiyotini yaqin istiqbolda 1,6 baravar oshirish vazifasining belgilab berilishi hududlarni rivojlantirish imkoniyatlarini chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada mahalliy byudjetlarning daromad bazasini mustahkamlash yo‘llari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

milliy iqtisodiyot byudjet siyosati mahalliy byudjet byudjet daromadlari byudjet xarajatlari soliq ma’murchiligi daromadlar bazasi byudjetlararo transfertlar o‘sish drayverlari o‘sish nuqtalari aholi turmush darajasi

Bibliografik manbalar

Burkhanov Aktam (2020). "Ҳудудларда маҳаллий бюджетлар даромадлар манбаини кенгайтириш йўллари (Қашқадарё вилояти мисолида)." Архив научных исследований 22.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Rrezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60 sonli “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi

Qaror (2022) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.05.2022 yildagi 242-son “2022-2026 yillarda sirdaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” https://lex.uz/uz/docs/5998434#6000010 Абдувохидов А.А. (2021) Ислоҳотларнинг Ҳозирги Босқичида Тадбиркорликни Ривожлантириш Аҳоли Фаровонлигини Оширишнинг Муҳим Асоси Сифатида //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – Т. 1. – №. 6. – С. 388-399. Abduvokhidov A.A. (2021) et al. Mechanisms of import substitution policy in the region //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – Т. 11. – №. 12. – С. 45-59. Абдувахидов А. А. и др. (2022) Хорижий инвестициялар ва уларни жалб қилишда маҳаллий ҳокимликлар фаолиятини баҳолаш //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – Т. 2. – №. 10. – С. 20-24.

Исламкулов А.К. (2016) Маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш масалалари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-августь, http://iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/43_A_Islamqulov.pdf

Усмонов Қ.А. (2014) Бюджет даромадларини режалаштириш жараёни, усуллари ва уларни такомиллаштириш йўналишлари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, http://iqtisodiyot.uz/sites/default/files/maqolalar/16_Q_Usmonov.pdf

Тошматов Ш.А. (2017) Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришда давлат бюджети даромадлари манбаларини кенгайтириш йўналишлари // Ўзбекистонда молия секторини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. 2017 йил 10 ноябрь. –Т.: ТДИУ, -б.27-28.

Хайриддинов А.Б. (2011) Маҳаллий бюджетлар даромад базаларининг барқарорлигини таъминлаш йўллари. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун тайёрланган дисс. автореферати. –Т.: –б. 13.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abduvoxidov, A., Qodirova, D., & Obilov, M. (2023). O‘ZBEKISTONDA MAHALLIY BYUDJETLARNING DAROMADLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 4–12. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/4