КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТУЗИШНИНГНИНГ ЗАРУРЛИГИ

Mualliflar

  • Комолиддин Мисиров
    Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Фискал институт
  • Нурислом Очилдиев
    Термиз давлат университети

Annotasiya

Ушбу мақолада молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлари асосида акциядорлик жамиятларида консолидациялашган молиявий ҳисоботни тузиш ушинг инвестицион жозибадорлигини ошириш ва хисобот шафофлигини ошириш билан боғлиқ жиҳатлар ёритилган. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларига мувофиқ консолидациялашган молиявий ҳисоботларни тузишда молиявий ҳолат тўғрисидаги ҳисобот, фойда ва зарарлар ва пул оқими тўғрисидаги ҳисоботни тузишда ҳисобот элементларига эътибор берган ҳолда ташкилий ҳамда услубий жиҳатлари очиб берилган.

Kalit so‘zlar:

молиявий ҳисобот БҲХС МҲХС консолидация консолидациялашган молиявий ҳисобот умумлашган ҳисобот бирлашган ҳисобот

Bibliografik manbalar

Imamova N.M. (2023) “Organization of consolidated accounting and reporting on the basis of international financial standards”. International Journal of Education, Social Science & Humanities.Finland Academic Research Science Publishers ISSN: 2945-4492 (online) |(SJIF) = 7.502ю Volume-11| Issue-4| Published:|22-04-2023|

Norbekov D.E., Toʼrayev A.N., Rahmonov Sh.Sh. (2019) Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: Oʼquv qoʼllanma /– T.: “Iqtisod-Moliya”, – 332 b.

Абдуллаев А., Қаюмов И., Эргашев А. (2013) Бухгалтерия ҳисоби назарияси Ўқитувчи. — ИСБН 637(075)

Бахрушина М.А., Мельникова Л.А. (2011) Международные стандарты финансовой отчетности. 2-е изд., стер. –М.: «Омега-Л», стр. 12.

Грибановский А.М. (2010) «Корпоративная финансовая отчетност. Международные стандарты», № 2, г.

Ибрагимов А., Очилов И., Қўзиев И., Ризаев Н., (2008) «Молиявий ва бошқарув ҳисоби». Ўқув қўлланма; Тошкент.

Исманов И.Н. (2021) Консолидациялашган ҳисобот тузиш ва тақдим этишнинг моҳияти ва мақсади” Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар 5 ISSN 2181-7286. Economics and Management Engineering https://scienceweb.uz/publication/1483

Колонов М.Б., Абдувахидов Ф.Т., Дадабаев Ш.Х. (2022) “Бухгалтерия ҳисоби”. Дарслик; Тошкент-. 410 б.

ПҚ (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори. 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сон.

Соколов Я.В. (2005) Судьба международных стандартов финансовой отчетности в России. / Я.В.Соколов. // Финансы и бизнес.. № 1. С. 72.

Ташназаров С.Н. (2017) “Молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси зарурати, моҳияти ва босқичлари”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь.

Хўжабеков Н.Б. (2009) Бизнесни бирлаштиришда консолидациялашган молиявий ҳисоботларни такомиллашти-риш. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т., – 22 б.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Мисиров, К., & Очилдиев, Н. (2023). КОНСОЛИДАЦИЯЛАШГАН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ ТУЗИШНИНГНИНГ ЗАРУРЛИГИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 161–168. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/24