TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI AKTIVLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI VA ULARGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Mualliflar

  • Salim Togayev
  • Ibodat Ochilova
  • Abbos Amanov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp80-85

Annotasiya

Maqolada tijorat banklarida aktivlarni tarkibi va ularni guruhlash, muammoli aktivlarning yuzaga kelish sabablari hamda ularni paydo bo‘lishiga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar, ularning tahlili asosida o‘rganilgan. Shuningdek, banklarning kreditlash jarayonidagi muaamoli kreditlarga olib keluvchi belgilari ham yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

bank aktivlari muammoli aktivlar kredit kredit siyosati kredit portfeli

Bibliografik manbalar

Salim Togaev, & Aslbek Utkirov. (2023). The impact of human resources on improving the quality of financial services. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(7), 474–479.

Yo‘riqnoma (2015) O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2015 yil 14 iyulda 2696-sonli «Tijorat banklarida aktivlar sifatini tasniflash va aktivlar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlarni qoplash uchun zaxiralar shakllantirish hamda ulardan foydalanish tartibi to‘g‘risida»gi yo‘riqnomasi. www.lex.uz.

Дробозина Л.А. (2000). Финансы, денежное обрашение, кредит –Москва. ЮНИТИ, - 329 с.

Дудинец Л.A. (2015). Теоретические подходы к определению сущности проблемных активов банка. Экономика и банки, (2), 28-35. извлечено от https://ojs.polessu.by/EB/article/view/398

Лаврушина О.И. (2002). Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент)/ – М.: Юристъ, -456-c.

Роуз П. (1997). Банковский менеджмент. Пер. С англ. –М.: Дело,-192 с.

Тогаев, С. (2019). Bank risklari o`quv qo`llanma.

Тухтабаев У.А. (2006). Муаммоли кредитлар ва уларни бартараф этиш йўллари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун автореферати. –Т.:

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Togayev, S., Ochilova, I., & Amanov, A. (2023). TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI AKTIVLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI VA ULARGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 80–85. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp80-85