SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Mualliflar

  • Saidaxon Nabiyeva

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp33-39

Annotasiya

Bizgа mа’lumki mаmlаkаtimizdа sаnoаt korxonаlаrini rivojlаntirishda investitsiyаlаrning roli kаttа аhamiyаtga ega. Shunday ekan bugungi kunda iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, yuqori o‘sish sur’atlarini saqlab qolish va iqtisodiyotni raqobatbardoshligini ta’minlashda investitsiyalarning o‘rni beqiyos. Iqtisodiy faoliyаtning аmalga oshirilishi kаpitаl bilan bog‘liq bo‘lib, foyda olish yoki iqtisodiy-ijtimoiy sаmаrаgа erishish mаqsаdidа sarflаngаn mаblаg‘ investitsiyа sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar:

investitsiyalar qimmatli qog‘ozlar moliyalashtirish investitsion faoliyat sanoat korxonalari

Bibliografik manbalar

Astanakulov O.T. (2020) Korxonalar investitsiya faoliyati tahlili metodologiyasini takomillashtirish. –T.: TMI, iqtisodiyot fanlari doktori (Dsc) dissertatsiyasi avtoreferati, -16 b.

Bodie, Zvi. (2011) Investments / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus.—9th ed. p. cm.—(The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance and real estate), P.994

Ibragimov A.K., Karimov A.A. (1999) Xorij sarmoyalari buxgalteriya hisobi. - T.: O‘zbekiston, – 144 b.

Ibragimova S.A. (2020) Milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish istiqbollari // Jurnal: MOLIYA , TDMI, 1-son, 115 - 123 bb.

Karimov N.G‘. (2007) Iqtisodiy integrallashuv sharoitida investitsiyalarni moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish muammolari.i.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - 235 bet

Kern W. (1994) Investitionsrechnung/ W. Kern. – Stuttgart, - 528 с.

Mirziyoyev Sh.M. (2016) “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi // Xalq so‘zi, 2016 yil 15 dekabr

Nabiyeva S.A. (2023) Sanoat korxonalariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni rivojlantirish yo‘nalishlari, TDTU «Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar» mavzusidagi III xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Maqolalar va tezislar to‘plami 2023 yil 2 may.

Subramanyam K.R. (2014) Financial statements analysis. 11th edition. –New York, “McGraw-Hill Education”, -P.701

Vaxabov A.V., Tadjibayeva D.A., Xajibakiyev Sh.X. (2015) Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar: dasrlik. – Toshkent. Baktrisa press, 88-89 – b.

Xaydarov N., Ubaydullayeva S., Mahkamova N. (2012) Investitsiya: muammo va yechimlar. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi. Risola. –T.: Akademiya, y. 8-bet.

Арчибальд Р.Д. (2010). Управление высокотехнологичными программами и проектами. - М.: Компания АйТи; ДМК Пресс. -464 с.

Керзнер Г., Мамонтов Е. (2003) Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. – М.: ДМК.

Савитская Г.В. (2017) Экономический анализ: учебник—14-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М,. –649 с.

Фальцман В.К. (1999) Оценка инвестиционных проектов и предприятий / В.К.Фальцман. – М.: Теис, – 56 с.

Черновский А.К. (1995) Инвестиционная стратегия в условиях финансового рынка России: автореферат дис. на соиск. уч. ст. к. э. н.: 08.00.01: защищена 1995 /Черновский Алексей Константинович. – М.: – 22 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nabiyeva, S. (2023). SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 33–39. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp33-39