O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGIDA SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHNI TAKKOMILASHTIRISH YO'LLARI

Mualliflar

  • Farruxbek Yusupov
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotasiya

Ushbu maqolada tovar va moliya bozorlarida monopoliyani bosqichma-bosqich qisqartirish, imtiyozlar va preferensiyalar berish tizimining samaradorligini oshirish, shuningdek, qonunchilikni tartibga solish tizimini qisqartirish orqali respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligiga salbiy ta’sirni yanada kamaytirishga alohida e’tibor qaratilgan. xo'jalik yurituvchi sub'ektlar zimmasiga yuklash va soliq ma'muriyatchiligini amalga oshirish va respublika soliq majburiyatlarini bajarishda soliq to'lovchilarning o'zaro hamkorligini tubdan yaxshilash.

Kalit so‘zlar:

soliq fiskal siyosat byudjet soliq ma'muriyati soliq salohiyati normativ tahlil ijobiy tahlil soliq yuki vakillik soliq stavkasi o'rtacha stavka soliq hisoboti soliq tushumlari soliq imtiyozlari

Bibliografik manbalar

Nesbit J. (2013) International economic relations. –М.: Dorchester, 419 p.

O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (2020) - Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyot uyi.- 640 b.

Вишневский В.П. (2019) Экономические и регуляторные последствия цифровой революции в налогообложении. Вестник Томского государственного университета экономика. Научный журнал № 47. 9 стр.

Нормурзаев Умид Холмурзаевич Ҳукуматимиз томонидан берилаётган солиқ имтиёзларининг ҳисобини юритиш ва самарадорлигини таҳлил қилиш масалалари // Экономика и финансы (Узбекистан). 2021. №10 (146). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ukumatimiz-tomonidan-berilayotgan-soli-imtiyozlarining-isobini-yuritish-va-samaradorligini-ta-lil-ilish-masalalari (дата обращения: 17.01.2023)

Нормурзаев У.Х. 2021 йилдаги солиқ маъмурчилиги ҳамда солиқ кодексига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар юзасидан //Интернаука. – 2021. – Т. 6. – №. 182 часть 2. – С. 99.

Нормурзаев Умид Холмурзаевич Солиқ имтиёзлари орқали иқтисодиёт тармоқлари ҳамда соҳаларида тизимли таркибий ислоҳотларни қўллаб-қувватлаш сиёсати // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020. №4 (136). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soli-imtiyozlari-or-ali-i-tisodiyot-tarmo-lari-amda-so-alarida-tizimli-tarkibiy-islo-otlarni-llab-uvvatlash-siyosati (дата обращения: 17.01.2023).

Пугачев А.А., Парфенова Л.Б. Налоги в цифровой экономике и цифровые технологии в налогообложении: дилемма или диалектика. журнал: Философия хозяйства №: 4 (124) Стр. 197-206.

Смит А., (1992) «Исследования о природе и причинах богатства народов» т.2. Пер. с англ. – М.: – 612 с.

Токарев Й.В., Манина М.П. (2015) Проблемы оценки экспортного потенциала предприятия // Научный клуб.URL: http://www.sophus.at.ru.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yusupov, F. (2023). O’ZBEKISTONDA SOLIQ MA’MURIYATCHILIGIDA SOLIQ TO’LOVCHILARGA XIZMAT KO’RSATISHNI TAKKOMILASHTIRISH YO’LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 91–97. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/16