ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Mualliflar

  • Маъмура Абдужаборова

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp93-97

Annotasiya

Мазкур мақолада пул оқими(cash flow) тушунчаси ва унинг мазмуни, турли илмий нашрларда тушунчага берилган таърифлар, пул оқимини таҳлил этиш методикаси, мавзунинг долзарблиги келтирилган. Мақолада пул оқимини таҳлил этишда қўлланиладиган кўрсаткичлар талқин қилинган. Тадқиқотлар натижасида пул оқимини таҳлил этиш бўйича муаллиф ёндошуви шакллантирилган ҳамда тегишли хулосалар келтирилган.

Kalit so‘zlar:

пул маблағлари пул эквивалентлари пул маблағлари кирими пул маблағлари чиқими соф пул оқими

Bibliografik manbalar

Гафурова У.Ф. (2021) Пул оқимлари барқарорлигини таъминлаш - корпоратив бошқарувнинг асосий вазифаларидан бири. "Science and Education" Scientific Journal. June / Volume 2 Issue 6. 683-686p.

Ильиных А.А. (2019) Анализ движения потоков денежных средств организации. Молодой ученый. - № 14 (252). — С. 101-103.

Кобозева Н.В., Маркина К.Р. (2020) Анализ движения денежных потоков. Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet», №2/ 284-291 стр.

Ланских Н.С. (2017)Анализ денежных потоков. "Экономика и социум". №4(35), , 840-844 стр.

Ниятов М.Ф. (2023) Пул маблағлари ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида ташкил қилишнинг амалдаги ҳолати. “Таълим фидойилари” журнали.. 240-249 б. ISSN:2181-2160.

Нурманов У.А. (2022) Пул маблағларини таҳлил қилишда халқаро ҳамда маҳаллий услубий ёндашувлар. Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 5, October. ISSN: 2181-1016. 1-7 p. Титаева А.В..ru

Фозилжонов И.С. (2023) Корхоналарнинг дисконтланган пул оқимларини прогноз қилишнинг ўзига хос жиҳатлари. “UzBridge” электрон журнали. 1 сон, июнь, 259-265 б.

Фозилчаев Ш.Қ. (2021) Замонавий молия муносабатларида пул оқимларини бошқаришнинг илмий ва амалий аҳамияти. “Science and Education" Scientific Journal. June / Volume 2 Issue 6. 705-710 p.

Эшов М.П. (2019) Корхоналарда молиявий фаолиятнинг пул оқими ўсишига ва пасайишига таъсирини баҳолаш масалалари. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 19-29 б.

Эшонқулов А.Қ. (2022) Хўжалик юритувчи субъектларда пул маблағлари оқимини самарали бошқариш. JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT (JMBM), VOLUME 1, ISSUE 2 (April) ISSN: 2181-3000. 75-78p.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Абдужаборова, М. (2023). ПУЛ ОҚИМЛАРИ ТАҲЛИЛИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 93–97. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp93-97