O'ZBEKISTON VA BOSHQA MAMLAKATLAR IQTISODIYOTINING INNOVATSION RIVOJLANISH INDEKSLARINI QIYOSIY TAHLIL QILISH

Mualliflar

  • Munisa Sultanova
    Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp431-439

Annotasiya

Innovatsion rivojlanish mamlakatlar va mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida eng katta rol o'ynaydi. Dunyo mamlakatlarini baholash va ularni innovatsion rivojlanish darajasi bo‘yicha taqqoslash uchun Global innovatsiyalar indeksi va boshqa bir qator indekslar ishlab chiqilgan bo‘lib, ularda innovatsiyalarni rivojlantirishga sarflangan inson va moliyaviy resurslar to‘g‘risidagi ma’lumotlar kiritilgan. Ushbu maqolada O‘zbekistonning Global Innovatsiyalar indeksi va boshqa reytinglarda egallagan o‘rinlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar:

Innovatsion rivojlanish indeksi ta'lim fan innovatsiyalar

Bibliografik manbalar

Furman, J. L., Porter, M. E., and Stern S. (2002) The Determinants of National Innovative Capacity. Research Policy 31, P. 899-933.

Lundvall, B.A. (1992) National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B.-A. Lundvall. – London, – P. 44.

Porter M. E., Stern S. (2001) National Innovative Capacity // The Global Competitiveness Report 2001— 2002. New York: Oxford University Press.

Porter M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press,.

Кадыров А.А. (2008) Основные направления формирования Национальной инновационной системы Узбекистана//Центр Стратегических Инноваций и Информатизации//02.05.2008.

Кадыров А.М. (2012) Мировые тенденции научно-технологического развития и формирования национальных инновационных систем в условиях глобализации. // Рынок, деньги и кредит. –Т., с. 43-51.

Хромов Г.С. (2013) Текущее состояние научно-технических систем промышленно развитых стран / Г.С. Хромов // Науковедческие исследования. – М., 2013. – 180 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.issras.ru/about/ personnel/ docs/STS_2013.pdf

Шумпетер Й. (1982) Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / пер. с нем. В. С. Автономова и др.; общ. ред. А. Г. Милейковского. М.: Прогресс.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sultanova, M. (2024). O’ZBEKISTON VA BOSHQA MAMLAKATLAR IQTISODIYOTINING INNOVATSION RIVOJLANISH INDEKSLARINI QIYOSIY TAHLIL QILISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 431–439. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp431-439