J.M.KEYNS NAZARIYASIDA IQTISODIYOT SUBYEKTLARINING INVESTITSION XULQI MODELI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp418-421

Annotasiya

Ushbu maqola Дж. М. Кейнсning iqtisodiy nazariyasida xo'jalik sub'ektlarining investitsiya jarayonida qanday xatti-harakat qilishi haqida tahlil qiladi. Maqolada investitsiya qarorlarini qabul qilishda asosiy omillar sifatida predel samaradorligi, foiz stavkalari va noaniqlikning roli ko'rib chiqiladi. Shuningdek, Keynsianning ko'paytiruvchi modeli orqali dastlabki investitsiyalar natijasida iqtisodiy faollikning qanday ko'payishi mumkinligi tushuntiriladi. Zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlar va kritikalar yordamida Keynsianning nazariyasi yanada kengroq ko'rib chiqilib, yangi sharoitlarga moslashuvi tahlil qilinadi.
Kalit so'zlar: agregatsiya, makroiqtisodiy sub'ekt, investitsiyalar, sub'ektlarning iqtisodiy xatti-harakatlari, jamg'armalarning investitsiyalarga aylanishi, bozor foiz stavkasi.

Kalit so‘zlar:

agregatsiya makroiqtisodiy sub'ekt investitsiyalar sub'ektlarning iqtisodiy xatti-harakatlari jamg'armalarning investitsiyalarga aylanishi bozor foiz stavkasi

Bibliografik manbalar

Беккер Г.С. (2004) Семья // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмэна. – М.: ИНФРА-М.

Джон Дж. Мэрфи (2011) Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика. Москва. 610 стр.

Ермилина Д.А. (2013) Инвестиции в свете экономической теории. [Текст] / Д.А.Ермилина//- Региональные проблемы преобразования экономики. Махачкала - - №1 - с 239-246.

Ляченков Ю.Н., Коновалова М.Е. (2020) Развитие теории инвестиций в процессе трансформации социально-экономической системы.[Текст] / Ю.Н.Ляченков.

Мухаммедов М.М., Камилова Н.А. (2023) // Экономическая теория / учебник. Самарканд. 288-289 стр.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Salamov, F. (2024). J.M.KEYNS NAZARIYASIDA IQTISODIYOT SUBYEKTLARINING INVESTITSION XULQI MODELI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 418–421. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp418-421