OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORPORATIV IJTIMOIY MAS'ULIYAT MODELINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp368-374

Annotasiya

Ushbu maqolada korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) konsepsiyasi va uning zamonaviy iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik muammolar kontekstida rivojlanishi koʻrib chiqiladi. Muallif Govard Bouen va Archi Kerollning ishlari asosida KIMning tarixiy rivojlanishini tahlil qiladi va ISO 26000:2010 kabi xalqaro standartlarni koʻrib chiqadi. Tadqiqot metodologiyasi xalqaro va milliy amaliyotlarni solishtirma tahlilini oʻz ichiga oladi. Maqolada kompaniyalar ijtimoiy loyihalarni raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishga hissa qoʻshuvchi investitsiyalar sifatida koʻradiganligi taʼkidlanadi. Muvaffaqiyatli kompaniyalarning misollari keltirilgan va Oʻzbekistonda KIMning rivojlanishidagi toʻsiqlar tahlil qilingan, shuningdek, ularni yengib oʻtish yoʻllari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar:

korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) Oʻzbekiston Respublikasi solishtirma tahlil xalqaro amaliyot istiqbollar barqaror rivojlanish iqtisodiy va ijtimoiy muammolar

Bibliografik manbalar

Bowen H.R. (1953) Social Responsibilities of the Businessman. - New York: Harper and Row.

Carroll А.В. (1999) Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Sage Publications. Inc

Dunham L., Freeman R. E., Liedtka J. (2006) Enhancing Stakeholder Practice: A Particularized Exploration of the Community // Business Ethics Quarterly. - 16. - P. 23-42.

Foran T. (2001) Corporate Social Responsibility at Nine Multinational Electronics Firms in Thailand: A Preliminary Analysis // Nautilus Institute, Berkeley, CA.

Freeman R. E., Liedtka J. (1991) Corporate social responsibility: a critical approach // Business horizons. - 34. - P. 92-99.

Kaplan R. S., Norton D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Harvard Business School Press: Boston, MA. (Русск. пер.: Каплан Р. С., Нортон Д. П. 2004. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. М.: Олимп-Бизнес

Matten D., Crane A. (2005) Corporate Citizenship: Toward an Extended Theoretical Conceptualization // Academy of Management Review. - 30. - P. 166-179.

Preston L. E., Post J. E. (1975) Private Management and Public Policy. The Principle of Public Responsibility. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Rawls J. (1977) A theory of justice. - Cambridge, MA: Belknap Press, 1971. Nozick R. Anarchy, state and utopia. -New York : Basic books.

Sethi S. P. (1975) Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework // California Management Review. - P. 58-64.

Гош А. (2017) Глобальные лидеры в области КСО. - https://reputationcapital.blog/2017/09/globalnye-lidery-v-oblasti-kso-2017/

Зокирова Нодира Каландаровна, Герасикова Елена Николаевна, Шермухамедов Ойбек Аббасович (2024) Концепция качества трудовой жизни и ее реализация на предприятиях легкой промышленности республики Узбекистан // ЭВР. 2011. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-kachestva-trudovoy-zhizni-i-ee-realizatsiya-na-predpriyatiyah-legkoy-promyshlennosti-respubliki-uzbekistan (дата обращения: 24.06.2024).

Таджиева, Д. Р. Влияние процессов цифровизации экономики на уровень жизни населения / Д. Р. Таджиева // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики : Сборник статей XVII международной научно-практической конференции, Минск, 14–15 июня 2023 года. – Минск: ООО "Колорград", 2023. – С. 217-219. – EDN GFIGXN.

Таджиева, Д.Р. (2023) Человеческий капитал в инновационной экономике / Д. Р. Таджиева // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности : Материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Могилев, 26–27 октября 2023 года. – Могилев: Белорусско-Российский университет, – С. 179. – EDN VSNNUH.

Шахназарова, Н.В. (2023) Инновационные подходы к формированию Soft skills у студентов в условиях цифровой экономики / Н. В. Шахназарова // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики : Сборник статей XVII международной научно-практической конференции, Минск, 14–15 июня 2023 года. – Минск: ООО "Колорград", – С. 50-53. – EDN SOLNBZ.

Шахназарова, Н.В. (2024) Формирование Soft skills у студентов в условиях цифровой экономики / Н. В. Шахназарова // Развитие финансового рынка и предпринимательских структур в современных условиях : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 01 декабря 2023 года. – Курск: ЗАО "Университетская книга", – С. 526-529. – EDN XBCOAC.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Najmitdinov, A. (2024). OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KORPORATIV IJTIMOIY MAS’ULIYAT MODELINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 368–374. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp368-374