QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASIDA OʻLIM KOʻRSATKICHLARINING DINAMIKASI VA TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLILI

Mualliflar

  • Djamshid Yeshniyazov
    O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi, Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar instituti

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp270-279

Annotasiya

Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasining 20 yil davr oralig‘idagi
vafot etganlar mutlaq va nisbiy ko‘rsatkichlari dinamikasi ko‘rib chiqilgan, ushbu
ko‘rsatkichlarning shahar va qishloqlardagi holati taqqoslangan. Shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuman shaharlar kesimida o‘lim koeffitsienti o‘zaro solishtirish orqali tahlil qilinib, xalqaro mezonlar asosida tuman shaharlar ko‘rsatkichlari ko‘rib chiqilgan va vafot etganlarning o‘lim sabablari tahlil qilingan. Shu bilan bir qatorda, Qoraqalpog‘iston Respublikasida go‘daklar o‘limi dinamikasi ko‘rib chiqilib, yillar kesimida hamda 1 yoshgacha vafot etganlarning o‘lim sabablari bo‘yicha tahlillar amalga oshirilgan. Qoraqalpog’iston Respublikasida tug’ilishda kutilayotgan umr davomiyligi ko’rsatkichi so’nggi yillardagi tendentsiyasi yillar kesimida o’zaro
taqqoslanib tahlil qilingan va barcha tahlillar asosida xulosa va takliflar keltrilgan.

Kalit so‘zlar:

o‘lim o‘lim sabablari go‘daklar o‘limi o‘lim va go‘daklar o‘limi koeffitsienti tug‘ilishda kutilayotgan umr davomiyligi o‘lim koeffitsienti mezonlari

Bibliografik manbalar

Hauser P.M., Duncan O.D. (1959) Overview and Conclusion. The Study of Population. An

Invetory and Appraisal. Chicago.

Вишневский А.Г. (1982) Воспроизводство населения и общество. - М.:Финансы и

статистика.

Кваша А.Я. (1974) Проблемы экономико-демографического развития СССР.- М.:

Статистика, - 235 с;

Кваша А.Я. (1985) Что такое демография. - М.: Мысль, cтр. 9; 16;

Кваша а.я. Что такое демография. - м.: Мысль, 1985г. cтр.

Павлик 3. (1967) Вопросы перспективного исчисления населения в Чехословакии

//Совершенствование планирования и управления народным хозяйством. –М., - 157 с.;

Стешенко B.C. (1981) Изучение воспроизводства народонаселения. - Киев, p. 409;

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Yeshniyazov, D. (2024). QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASIDA OʻLIM KOʻRSATKICHLARINING DINAMIKASI VA TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 270–279. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp270-279