QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI TAHLIL QILISH USLUBIYOTI

Mualliflar

  • Tulkin Xakimov
    Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp256-262

Annotasiya

Qishloq xo‘jaligi korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish, sohada yuqori
qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali mamlakat sanoatini xomashyo, aholini sifatli oziq - ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash iqtisodiy islohotlarning hozirgi bosqichida muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada qishloq xo‘jaligi korxonalari iqtisodiy salohiyatini tahlil qilish uslubiyoti tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar:

qishloq xo‘jaligi korxona salohiyat iqtisodiy salohiyat zahira imkoniyat bozor salohiyati boshqaruv salohiyati moliyaviy salohiyat agrar siyosat

Bibliografik manbalar

Akramov G. (2024) HUDUD MOLIYAVIY SALOHIYATINI BOSHQARISHNING O ‘ZIGA XOS

JIHATLARI //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 2. – №. 1. – С. 18-26.

Muxametov Abubakr Baboyevich, & Matkuliyeva Sanobar Ismailovna. (2024). QISHLOQ

XO‘JALIGI KORXONALARINING ISHLAB CHIQARISH SALOHIYATINI TAHLIL QILISH. Miasto

Przyszłości, 49, 597–611. Retrieved from

http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3945

Xakimov, T. (2024). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATI VA

UNING TASHKIL ETUVCHILARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(3), 167–175.

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss3-pp167-175

Xasanov B.A., Xashimov A.A., Muxametov A.B., Abduvoxidov A.A., Urazmatov J.M.,

G‘.B.Akramov, M.A.Narbayeva, D. B. Eshpulatov (2023) Moliya va soliqlar. darslik / // prof.

B.A.Xasanov tahriri ostida. – T.: “Iqtisodiyot dunyosi”.

Yuldashev Fozil Turapovich (2023) “Iqtisodiyotni transformatsiyalash jarayonida sanoat

korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta’minlash yo‘llari” mavzusida 08.00.07 – Moliya, pul

muomalasi va kredit ixtisosligi bo‘yicha iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

dissertatsiyasi avtoreferati// T.

Абдувахидов А.А. и др. (2022) АГРАР СЕКТОРДА ИННОВАЦИОН ТАДБИРКОРЛИКНИ

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN

ILMIY JURNALI. – Т. 2. – №. 10. – С. 9-12.

Буранова Л. (2020) Финансовый потенциал региона: понятие, сущность и значение

для развития Сурхандарьинской области //Экономика и инновационные технологии. – №.

– С. 204-213.

Зулунова Ф.А. (2008) Корхоналар молиявий салоҳият таҳлилини

такомиллаштириш. //Диссертация.//Самарқанд. - 21б

Кузубов А.А., Денисенко И.А. (2024) Теоретические аспекты анализа использования

основных средств сельскохозяйственных предприятий // RJOAS. 2017. №4. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-analiza-ispolzovaniya-osnovnyhsredstv-selskohozyaystvennyh-predpriyatiy (дата обращения: 30.06.2024).

Нурмухаммидова М.Х. и др. (2021) ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ҲОЗИРГИ

БОСҚИЧИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСЛАРИ //TA'LIM

VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – Т. 1. – №. 6. – С. 401-417.

Пардаев М.К. (2002) Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иктисодий

тахлилнинг назарий ва методологик муаммолари //Иқтисодиёт фанлари доктори

илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. Т.: Банк молия академияси. -

-27б

Плаксин В.И., Полещук А.С. (2013) Финансовый потенциал Белорусии его оценка и

использование. Экономический журнал Белорусии. - №3. -с.87-97

Сухова Л.Ф. (2016) Финансовый потенциал предприятия: понятие, сущность,

методы измерения. //Финансовая аналитика проблемы и решения. 12. - с2-9

Щуков В.Н. (2002) Экономический потенциал регионов России и эффективность его

использования: учебное пособие //Иваново: ИГТА, –58 с. – 2002.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xakimov, T. (2024). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARINING IQTISODIY SALOHIYATINI TAHLIL QILISH USLUBIYOTI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 256–262. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp256-262