CHAKANA SAVDO KORXONALARIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp248-255

Annotasiya

Maqolada chakana savdo korxonalari faoliyati, ularga ta’sir qiluvchi omillar
tahlili, chakaa savdoni rivojlantirish bo‘yicha olimlarning ilmiy-nazariy yondashuvlari, chakana savdoni rivojlantirishda xorijiy tashkilotlarning tahlillari o‘rganilgan. Chakana savdo tashkilotlarining marketing tadqiqotlari olib borildi.

Kalit so‘zlar:

chakana savdo iste’molchi elektron tijorat online xarid ehtiyoj marketing bozor xaridor mehnat internet raqamli savdo

Bibliografik manbalar

Abdukarimov F.B. (2011) Savdoda bozor mexanizmini takomillashtirish va samaradorligini

oshirish yo‘llari (Samarqand viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish

uchun yozilgan dissertatsiya. Samarqand: SamISI, 156 b.

Deloitte (2023) “Global Marketing Trends 2023”

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-andtelecom-predictions/2024/introduction.html

Guy C. (2006) Planning for retail development: a critical view of the British experience. –

Routledge.

Mamatqulova Sh.J. (2022) Chakana savdoda aholiga savdo xizmati ko‘rsatishda

merchendayzingning o‘rni va ahamiyati// "Logistika va iqtisodiyot" ilmiy elektron jurnali. I-son

www.economyjournal.uz

Reinartz W. (2011) et al. Retailing innovations in a globalizing retail market environment

//Journal of Retailing. – Т. 87. – С. S53-S66.

Saydullaev Sh. (2023) Savdo xizmatlarini takomillashtirish asosida savdo korxonalari

raqobatbardoshligini oshirish //Economics and Innovative Technologies. Т. 11. – №. 4. – С. 187-

Shadieva L.A. (2023) Marketing strategiyasidan foydalanish–savdo korxonalari

raqobatbardoshligini oshirishda ustuvor yo‘nalish //Journal of marketing, business and

management. T. 2. – №. 9. – S. 162-167.

Shaymatova X., Yo‘ldoshev U., Xaitov O.N. (2023) O‘zbekiston Respublikasining chakana

savdo korxonalarida innovatsion xizmatlar ko‘rsatishning asosiy yo‘nalishlari //Journal of

Discoveries in Applied and Natural Science. – T. 1. – №. 4. – S. 93-96.

Sultanova N.U. (2023) Raqamli iqtisodiyot sharoitida chakana savdo korxonalarida

raqobatbardoshlik //Raqamli iqtisodiyot (Sifrovaya ekonomika). №. 2. – S. 28-34.

Xolmamatov D.X. (2021) Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish yo‘llari.

“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun,

Бобков А.Л., Денисов И.В., Кучмаева О.В. (2017) Развитие организационной

структуры предприятий розничной торговли (на примере Чешской Республики) //

Статистика и экономика. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitieorganizatsionnoy-struktury-predpriyatiy-roznichnoy-torgovli-na-primere-cheshskoy-respubliki.

Красюк Ирина Анатольевна, Бахарев Владимир Васильевич, Медведева Юлия

Юрьевна (2017) Инновационные решения в розничной торговле. Инновационная

экономика: перспективы развития и совершенствования. №3 (21). URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-resheniya-v-roznichnoy-torgovle

Рыжих А.И., Герасименко В.В. (2022) Маркетинговые стратегии предприятий

розничной торговли в условиях цифровизации // Инновации и инвестиции. №4. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-strategii-predpriyatiy-roznichnoy-torgovli-vusloviyah-tsifrovizatsii.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xabibullaev, A. (2024). CHAKANA SAVDO KORXONALARIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 248–255. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp248-255