OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp214-220

Annotasiya

Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni
oshirishda xorijiy davlatlar tajribasi, oziq-ovqat sanoati korxonalaridagi innovatsion yangiliklar, mamlakatizmida oziq-ovqat sanoati korxonalarini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar, mavjud muammolar, olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalari, statistik tahlilar hamda innovatsion yechimlarni amaliyotga tadbiq etishga qaratilgan bir qator masalalar ilmiy jihatdan bayon etilgan.

Kalit so‘zlar:

oziq-ovqat sanoati korxonalari raqobatbardoshlik innovatsiya xorijiy tajriba ilmiy tadqiqotlar oziq-ovqat sanoatidagi muammolar yangi islohotlar innovatsion yechimlar

Bibliografik manbalar

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni, 2022-yil 28-

yanvar.

Liu Y., Wang X. (2022) “Promoting Competitiveness of Green Brand of Agricultural Products

Based on Agricultural Industry Cluster,” Wireless Communications and Mobile Computing, vol.

, Article ID 7824638, 2 page.

Lukiewska K., Juchniewicz M. (2021) Identification of the Relationships between Competitive

Potential and Competitive Position of the Food Industry in the European Union. Sustainability, 13,

https://doi.org/10.3390 /su13084160.

Бурханов А. (2018) “Саноат корхоналари молиявий барқарорлигини баҳолаш усули”,

“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрьдекабрь, -с.3-4.

Крутиков К., Якунина М. (2011) Региональный рынок мяса: конкурентоспособность

предприятий и продукции. –М.: Ноосфера, - 160 с. Монография.

Қобилов Ш. (2013) Иқтисодиёт назарияси: Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси

ИИВ Академияси, – 268 б.

Орзуев П. (2011) Реструктуризация как инструмент экономического роста

предприятий пищевой промышленности Республики Таджикистан специальность

00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: Экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность) диссертация

на соискание ученой степени кандидата экономических наук Душанбе.

Салимов Б., Юсупов М. (2014) “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг

рақобатбардошлиги ва экспорт салоҳиятини ошириш омиллари”, “Иқтисодиёт ва

инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 6, ноябрь-декабрь, -с. 4.

Хакимов З. (2022) “Саноат кластерлари самарадорлигини таъминловчи омиллар

тизими”,“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies)

ilmiy elektron jurnali, 1/2022 январь-февраль №00057 219-220 стр.

Шодмонов Ш., Ғафуров У. (2005) Иқтисодиёт назарияси (дарслик). - Т:. “Фан ва

технология” нашриёти, -251 б

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Umarova, N. (2024). OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 214–220. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp214-220