QORAQALPOǴOSTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNESNING ROLI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp193-198

Annotasiya

Ushbu maqolaning maqsadi kichik biznesning Qoraqalpoǵıston milliy
iqtisodiyotidagi rolini aniqlashdir. Ushbu maqsadni hal qilish uchun 2015-2022 yillar uchun statistik ma'lumotlardan foydalanildi. maqolada rivojlangan va rivojlanayotgan
mamlakatlarning milliy iqtisodiyotlari uchun kichik biznesning roli ko'rsatilgan, bandlik,
makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi kichik biznesning tuzilishi, byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armalarni to'ldirishda kichik biznesning hissasi kabi xususiyatlar bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazildi. Qoraqalpoǵıstonda kichik tadbirkorlik bo'yicha statistik ma'lumotlarni taqqoslash muammolari ko'rsatilgan. Maqolaning o'ziga xos xususiyati o'z-o'zini ish bilan ta'minlashni Qoraqalpoǵıstondagi kichik biznesning tarkibiy elementi sifatida ko'rib chiqishdir

Kalit so‘zlar:

kichik tadbirkorlik o'z-o'zini ish bilan ta'minlash kichik biznesning milliy iqtisodiyotdagi o'rni kichik biznesda bandlik Qoraqalpoǵıstonda kichik biznesning tuzilishi kichik biznesga soliq solish kichik biznesning byudjetdan tashqari fondlarga tushumlari

Bibliografik manbalar

Гвоздева, О.М. (2020) https://orcid.org/0000-0002-3960-7067 Развитие субъектов

малого бизнеса как предпосылкасоздания рабочих мест: правовой аспект // Сибирское

юридическое обозрение, 2020. [Электронныйресурс] (дата обращения 29.06.)

Мазур, Л.В., Плахов (2015) orcid.org/0000-0001-8627-2311 Роль федеральных налогов

в формировании доходной части бюджета. ОрелГИЭТ.

Нестеренко Ю.Н., Протасова Е.А. (2021) https://orcid.org/0000-0002-7800-8833

Самозанятость в Мире: состояние и потенциал развития // Народонаселение.

Шодманов.М.Р. (2021) https://orcid.org/0000-0002-8403-3357 Анализ и оценка вклада

субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании бюджетов

территорий // Вестник Каракалпакского университета. Серия 3 Экономика. Экология.

[Электронный ресурс].

Якушев, Н.О. (2022) https://orcid.org/0009-0009-6065-558X Вклад малого бизнеса в

российский экспорт // Вопросы территориального развития.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tóreshov, M. (2024). QORAQALPOǴOSTON IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNESNING ROLI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 193–198. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp193-198