AYOLLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp168-176

Annotasiya

Maqolada ayollar tadbirkorligini moliyalashtirishning xorij tajribasi va uni O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlari tadqiq qilingan. Shu bilan birga bu jarayondagi mavjud muammolar, ularni bartaraf etish yo‘llari, ayollar tadbirkorligini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

ayollar tadbirkorligi imtiyozli kreditlar oilaviy tadbirkorlik kreditlash kredit riski kichik biznes va xususiy tadbirkorlik maqsadli kredit dasturi biznes yuritish foiz stavkasi

Bibliografik manbalar

Alimpieva A.V. (2017) Women's entrepreneurship in the Belarusian and Russian public

discourse // PRIMO ASPECTU. № 4 (32). P. 19–30. [Alimpieva A. V. Zhenskoe predprinimatel'stvo v belorusskom i rossiyskom publichnom diskurse // PRIMO ASPECTU. 2017. № 4 (32). S. 19–30] – (In Rus.)

Annayeva N.R. (2018) Ayollar tadbirkorligining genezisi, nazariyasi va amaliyoti

(Uzbekiston misolida" Falsafa fanlari buyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarkand.

Aripov Oybek Abdullayevich (2017) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda ayollarning

o‘rni. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun.

Aziza Azlarova (2023) Features of the development of the banking system of the republic of

uzbekistan at the present stage Aziza Azlarova 2023/10/24 Economics and Innovative

Technologies Том 11 Номер 5 Страницы 1-7.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni tizimli

qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida ” gi PF-87-sonli Farmoni. 07.03.2022 yil. https://lex.uz/docs/5899498

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60-sonli Farmoni, 28.01.2022

yil.https://lex.uz/docs/5841063

Jumayeva Muxlisa Abdug‘ani qizi. (2024) “Tadbirkorlikni rivojlantirishda ayollar faolligini

oshirish”, 08.00.15 –“Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti” (iqtisodiyoti fanlari). falsafa

doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati -13 bet.

Qaror (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni kasb-hunar va

tadbirkorlikka o‘qitish tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” Qarori. 22.07.2022

Raimanova Z.I. (2018) Actual problems of development of women entrepreneurship in

Russia // Reports of the Bashkir University. 2018. № 3 (6). P. 661–664. [Raymanova Z. I. Aktual'nye problemy razvitiya zhenskogo predprinimatel'stva v Rossii // Doklady Bashkirskogo universiteta. № 3(6). S. 661–664] – (In Rus.)

Semenov R.I. (2018) Development of women's entrepreneurship in Russia // Quality of

science – quality of life. № 11. P. 72–75. [Semenov R.I. Razvitie zhenskogo predprinimatel'stva v Rossii // Kachestvo nauki – kachestvo zhizni. 2018. № 11. S. 72–75] – (In Rus.);

Xusanova Zulfiya Raxmatullayevna (2021) Ayollar tadbirkorligi mexanizmining ijtimoiyiqtisodiy mohiyati/Iqtisodiyot va ta’lim jurnali 4-son

Абдураманов Ш. Зокиров (2022) Хотин-кизларнинг тадбиркорлик ва бизнес

фаолиятини куллаб-кувватлаш буйича хориж тажрибаси.

https://cyberleninka.ru/article/n/hotin-izlarning-tadbirkorlik-va-biznes-faoliyatini-llabuvvatlash-b-yicha-orizh-tazhribasi

Говорунова Т.В., Родионова И.А., Норовяткин В.И., Грищенко К.С., (2017) Оценка

эффективности использования государственной поддержки малыми формами

хозяйствования аграрного сектора экономики Саратовской области // Аграрный

научный журнал. No 2. С. 70-75.

Мисник О., Кучукова Н., (2021) Зарубежный опыт финансирования малого и среднего

бизнеса в сельском хозяйстве. https://stat.gov.kz/upload/iblock.

Самедова Э.Р. (2017) Развитие женского предпринимательства в Азербайджане.

Russian Journal of entrepreneurship #9, (May) 1491 стр.

Семенова Ю.А. (2013) О социальном механизме оптимизации женского

предпринимательства //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:

Социология. Политалогия. №13(1). С. 33-35.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Saidova, S. (2024). AYOLLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI VA UNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 168–176. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp168-176