BANK XIZMATLARINI KO'RSATISHNI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp149-157

Annotasiya

Maqolada O‘zbekistonda tijorat banklari tomonidan ko‘rsatilayotgan bank
xizmatlari atroflich o‘rganilgan, amaliy ma’lumotlar asosida taxlil qilingan. olib borilgan izxlanishlar natijasida bu borada mavjud muammldar aniqlangan hamda ularni bartaraf etish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar:

bank xizmat bank operatsiyasi omonat kredit masofaviy bank xizmatlari bank kartalari innovatsiya onlayn xizmat mijoz diversifikatsiya

Bibliografik manbalar

Azlarova. A. (2020). Covid-19 koronovirus pandemiyasi шароитида oʻzbekitonda банк

soxasini transformatsiyalash jarayonini jadallashtirish // “Iqtisodiyot va innovatsion

texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. No 5, sentyabr oktyabr

Farmon (2018) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 23-yanvardagi "2020-

-yillarga mo‘jallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi

to‘g‘risida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5992-sonli Farmoni.

Mamadiyarov Z.T. (2021). banklarni transformatsiya qilish шароитида масофавий банк

xizmatlari билан bogʻliq risklarni boshqarish // Экономика и финансы (Узбекистан). No5

(141)

Omonturdiev Akbarali (2024) Oʻzbekistonning eng ishonchli banklari.

https://bankers.uz/news/1426

Qonun (2019) O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 11-noyabrdagi yangi taxriri

“O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”gi Qonun.

Qonun (2019) O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 5-noyabrdagi yangi taxriri “Banklar

va bank faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun.

Qonun (2019) O‘zbekiston Respublikasining To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida Qonuni

11.2019 yildagi O‘RQ-578-son

Raxmatov Temur Sotiboldiyevich. (2023) Moliyaviy globalizatsiya sharoitida o„zbеkiston

tijorat banklarining an‟anaviy opеratsiyalarini rivojlantirish yo`llari 08.00.07 - Moliya, pul

muomalasi va kredit Iqtisodiyot fanlari bo„yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtorеfеrati Toshkent.

Азларова, А., & Рахматуллаева, М. (2022). Трансформация банковского сектора –

неотъемлемая часть процесса становления цифровой экономики в республике

Узбекистан. Наука и научный потенциал: основа устойчивого инновационного развития общества, 1(1), 34–37. https://doi.org/10.47689/inlibrary-SSPBSIDS-2022-pp34-37

Питер С. Роуз, (2007) “Банковский менеджмент”, –М.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Raxmatov, T. (2024). BANK XIZMATLARINI KO’RSATISHNI RIVOJLANTIRISH YO`LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 149–157. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp149-157