BUXORO VILOYATIDA SAVDO XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TENDENSIYALARI VA PROGNOZ PARAMETRLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp142-148

Annotasiya

Maqolada Buxoro viloyatida savdo sohasining 2012-2023 yillardagi asosiy
iqtisodiy ko‘rsatkichlarining dinamikasi tahlil qilingan. Savdo faoliyati bilan bog‘liq ko‘rsatkichlarning istiqboldagi dinamikasiga baho berishda ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarning trend tahlilidan foydalanilib, alohida olingan ko‘rsatkichlarning tematik prognozlari asosida umumlashgan qamrovli prognoz modeli ishlab chiqilgan. Ushbu modellarga asoslangan holda
sohani rivojlantirishning 2025-2027 yillarga mo‘ljallangan optimistik va pessimistik prognoz ssenariylarini ishlab chiqish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar:

savdo xizmatlari savdo aylanmasi regressiya tenglamasi trend tenglamasi optimistik prognoz ssenariysi pessimistik prognoz ssenariysi

Bibliografik manbalar

Dai, C. A. (2023) Method of forecasting trade export volume based on back-propagation

neural network. Neural Comput & Applic 35, 8775–8784. https://doi.org/10.1007/s00521-022-07693-5

G‘afforov, J. (2024). Qashqadaryo viloyati hududida ishsizlikning kelib chiqish sabablari,

jamiyatga ta’siri, yechimlari va mintaqada ishsizlik darajasining prognoz ko‘rsatgichlari.

Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 89-96. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp89-96

Qaror (2022) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 28-sentyabr 2022-yildagi

-son “ 2022-2026 yillarda Buxoro viloyatida turizm sohasini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida” qarori.

Абдуллаев, О. (2011). Ижтимоий - иқтисодий жараёнларни прогнозлашнинг услубий

асослари. Иқтисодиёт ва инновацион технологилар, (2), 13–31.

https://inlibrary.uz/index.php/economics_and_innovative/article/view/7713

Досмуратова Ш.К. (2024) Қорақалпоғистон республикасида балиқ ишлаб чиқариш

ҳажмининг 2030 йилгача бўлган прогноз кўрсаткичларини ишлаб чиқиш. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(04), 439-448. https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss04/255

Жўраев Ф.Д. (2021) Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳудуднинг

базавий салоҳиятини аниқлаш жараёнини эконометрик моделлаштириш (Қашқадарё

вилояти мисолида). // “Бизнес-эксперт” иқтисодий илмий-амалий журнал. 8(164)-сон. –

Т., 52-58-б.

Коношенко Л.А. (2012) Прогнозирование основных параметров торговой

организации // ПСЭ. №2. https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-osnovnyhparametrov-torgovoy-organizatsii

Қарор (2023) Ўзбекистан Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29

декабрдаги 719-сонли ««Ўзбекистон — 2030» стратегиясини Бухоро вилоятида сифатли

ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

Махматкулов, Ғ. (2022). Аҳолига савдо хизматларини инновацион ривожлантириш

салоҳиятини баҳолашда тренд моделларини танлаш мезонлари (Қашқадарё вилояти

мисолида). Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(4), 381–386.

https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a610

Молчанов Николай Николаевич, Пецольдт Керстин. (2019) Выбор метода

прогнозирования объема продаж малого предприятия // Экономика и управление. №4 (162). https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-metoda-prognozirovaniya-obema-prodazhmalogo-predpriyatiya

Рахимов, А. (2022). Аҳолига яшаш жой ва умумий овқатланиш хизматлари ривожида

ички ва ёндош тармоқларнинг таъсирини баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида).

Iqtisodiyot Va taʼlim, 23(4), 397–402. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss4/a613

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Raxmatov, A. (2024). BUXORO VILOYATIDA SAVDO XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TENDENSIYALARI VA PROGNOZ PARAMETRLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 142–148. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp142-148