O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI SOLIQQA TORTISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALAR

Mualliflar

  • Jamshid Pardayev
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp134-141

Annotasiya

Mazkur maqolada O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatish korxonalarini soliqqa
tortishning ilmiy-nazariy masalalari, alohida yondashuvlar asosida xizmatlar sohasini rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy resurslar va infratuzilma bilan ta’minlash hamda ularga qulay soliq rejimini joriy etish” bugungi kundagi dolzarb masalalar sifatida belgilab olinganki, bu esa xizmat ko‘rsatish korxonalariga qulay soliq rejimlarini qo‘llash va uning
natijadorligiga erishishga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishni taqozo etadi. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik sub’ektlariga xizmat ko‘rsatishni yangi bosqichga chiqarish, aholining soliq ma’murchiligi bo‘yicha savodxonligini yanada oshirish, tadbirkorlikni qo‘llabquvvatlash, teng raqobat sharoitini yaratish va iste’molchilarning huquqlarini kafolatlash hamda yashirin iqtisodiyotni jilovlashda keng jamoatchilikning faol ishtirokini rag‘batlantirishga
asoslangan ma’murchilikni takomillashtirish yoritilgan. Shu bilan birga, sohalar o‘rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo‘llash bo‘yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

soliq tushumlari tahlika-tahlil xavflar samaradorlik raqamli platforma usullar va vositalar ilg‘or axborot- kommunikasiya texnologiyalari tahlil optimallashtirish soliq imtiyozlari soliq stavkasi

Bibliografik manbalar

Kodeks (2023) O‘zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi https://lex.uz/docs/4674902

Mustafoyev G‘olib Sultonmurodovich (2020) Xizmat ko‘rsatish va raqamli xizmatlar:

rivojlanish bosqichlari hamda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. “Iqtisodiyot va innovatsion

texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 188-bet.

Ochilov I. (2008) Bozor munosabatlari sharoitida xizmatlarning turlari va ularning tavsifi. //

Xizmat ko‘rsatish, servis va turizm sohalarini rivojlantirish: muammolar va ularning yechimlari. Monografiya. T.: “Iqtisodiyot-moliya”.

Pardayev J.Korxonalarni soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish (xizmat ko‘rsatish

korxonalari misolida) (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. avtoreferati. – Toshkent,

Tuxliyev I.S., Hayitboyev R., Ibodullayev N.Ye., Amriddinova R.S. (2010) Turizm asoslari: O‘quv

qo‘llanma – S.: SamISI, - 247 b.

Дышлевский А.С. (2007) Налогообложение предприятий гостиничного типа.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва.

Егорова С.К. (2000) Информационное обеспечение управления в сфере бытового

обслуживания. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора

экономических наук. Москва.

Котлер Ф. (2006) Маркетинг менеджмент. Экс пресс-курс. 2-е изд. / Пер. с англ. под

ред. Божук С. Г. СПб.: Питер, 464 с.

Котлер Ф. (1993) Основы маркетинга. - М.: Прогресс, - С.63 8.

Кулишер И.М. (1919) Очерки финансовой науки, с. 147.

Линькова Г.Г. (2018) Активизация предпринимательской деятельности В сфере услуг

методами налогового стимулирования. Автореферат диссергации на соискание ученой

степени кандидата экономических наѵк. Санкт-Петербург.

Малолетко ДН. (2013) Мониторинг налогового вклада предприятий общественного

питания коллективных средств размещения. Автореферат диссертации на соискание

ученой степени кандидата экономических наѵк. Москва.

Рутгайзер В.М., Т.И. Корягина, Т.И. Арбузов (1990) Сфера услуг: новая концепция

развития / - М.: Экономика, - С. 148.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Pardayev, J. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI SOLIQQA TORTISHNING ILMIY-NAZARIY MASALALAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 134–141. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp134-141