IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KLASTERLASHNING SEGMENTLARARO BIZNES MODELI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp9-16

Annotasiya

Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida viloyat tumanlarini klasterlashning biznes asoslari ko‘rib chiqilgan. Raqamlashning iqtisodiy klasterlashga ta’siri tufayli qo‘shma biznes samaradorligini oshirishning mumkin bo‘lgan yo‘nalishlari nazariy jihatdan yoritilgan. Klasterlash doirasida amalga oshiriladigan qo‘shma biznes samaradorligini oshirish uchun barcha mumkin bo‘lgan yo‘nalishlarning dastlabki to‘plamini yaratish algoritmi bosqichlarga bo‘lib o‘rganilgan. Samarali qo‘shma biznesni qurish uchun qo‘shimcha talablar keltirib o‘tilgan

Kalit so‘zlar:

biznes model model baholash elektron baza qo‘shma biznes raqamlashtirish iqtisodiy klasterlash intrasegment bank segmenti iqtisodiy klasterlash

Bibliografik manbalar

Alimova M.T. (2021) Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari. Monografiya. T.: “Iqtisodiyot”, 282b., B. 126

Ergashov Y.I. (2024) “Viloyatda dehqon xo‘jaliklari faoliyatining rivojlanish mexanizmining statistik tahlili”, "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" №2 sonida 72-82-betlar.

Brynjolfsson E and Kahin, B, eds. (2012). Understanding the Digital Economy. Massach usetts Institute of Technology, Cambridge, MA

Kitova O.V. (2016), Digital Transformation of Business http://digitaleconomy.ru/images/easyblog_articles/320/kitova.pdf

Plotnikov V.A. (2018), Proceedings of St. Petersburg State University of Economics, 4 (112), 16-24.

Raximov A.N., Ergashov Y.I. (2023) “Dehqon xo‘jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar”, "Экономика и социум" №3 (106)-2 255-262-bet.

Rakhimov, A., Ravshanova, M., & Alieva, M. (2023). Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 458, p. 04004). EDP Sciences.

Samanov A.A. (2020) Sanoat korxonalarida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmi va zarurligi. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy-elektron jurnali. 1-son, yanvar-fevral.

Rakhimov A.N., Makhmatkulov G.K., Rakhimov A.M. (2021) Construction Of Econometric Models Of Development Of Services For The Population In The Region And Forecasting Them //The American Journal of Applied sciences. – Т. 3. – №. 02. – С. 15-42.

Kh.S. Mukhitdinov, A.N. Rakhimov (2020). The forecast for the development of the public services sector. Scopus, Solid State Technology, December 2020, Vol 63, № 6.

Бойко, И.П. (2017) Экономика предприятия в цифровую эпоху / И.П. Бойко, М.А. Евневич, А.В. Колышкин // Российское предпринимательство. Том 18, – №7. – С. 1127-1130.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdullayev, O. (2024). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KLASTERLASHNING SEGMENTLARARO BIZNES MODELI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 9–16. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp9-16